Условеност на предмети – Геодезија втор циклус

 

Р.Бр. Предмет Фонд на часови Условеност
1 Одбрани поглавија од математика 4 + 4 нема
2 Применета геодезијата 3 + 3 нема
3 Национални геодетски мрежи 2 + 2 нема
4 Современ катастар 3 + 3 нема
5 Физичка геодезија 3 + 3 Одбрани поглавја од математика (потпис)
6 Просторни модели и анализи 2 + 2 нема
7 Администрирање со недвижности 2 + 2 нема
8 Фотограметрија 2 + 2 нема
9 Оптимизација на геодетски мрежи 2 + 2 Национални геодетски мрежи (потпис)
10 Менаџмент на геодетски работи 2 + 2 нема
11 Уредување на недвижности 2 + 2 Современ катастар (потпис)
12 Параметарски израмнувања 2 + 2 нема
13 Дигитална фотограметрија 2 + 2 нема
14 Одбрани поглавја од математичката картографија 2 + 2 нема
15 Утврдување вредност на недвижности 2 + 2 нема
16 Сателитска геодезија 2 + 2 нема
17 Гравиметрија 2 + 2 Физичка геодезија
18 Геодетска астрономија 2 + 2 нема
19 Индустриска геодезија 2 + 2 Применета геодезија
20 Дистрибуирани геоинформациски системи 2 + 2 нема
21 Далечинска детекција 2 + 2 нема
22 Дигитална картографија 2 + 2 нема
23 Пракса 0 + 6 нема
24 Магистерски труд 0 + 25 нема