уписи втор циклус old

Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува најмногу 200 студенти на втор циклус на студии на шест студиски програми, и тоа: 80 студенти на Градежништво-конструктивна насока, 20 студенти на Градежништво-транспортна инфраструктура, 20 студенти на Градежништво-хидротехничка насока, 45 студенти на Геодезија, 15 студенти на Геотехничко инженерство и 20 студенти на Менаџмент со недвижности. Поважните датуми за упис се прикажани во следната табела:

прв рок втор рок*
Пријавување на кандидатите online

на www.upisi.ukim.mk во iKnow системот

10.09-25.10.2019 08.01-22.01

2020

Пријавување на кандидатите

(во Архивата на факултетот)

10.09-25.10.2019 08.01-22.01

2020

Запишување на кандидатите

(во студентска служба на ГФ)

28.10-30.10.2019 23 и 24.01

2020

*Пријавување и запишување во втор рок на втор циклус на студии на Градежен факултет-Скопје ќе се реализира само за студиските програми по Градежништво, и тоа само за студентите со стекнати најмалку 240 кредити во прв циклус на студии.За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии на УКИM.

Линкови

 

Прелиминарна листа – втор циклус студии 2019/2020

 

Геодезија 3+2 – Приватна квота

Градежништво 3+2 (Конструктивна насока) – Приватна квота

Градежништво 3+2 (Транспортна инфраструктура) – Приватна квота

Градежништво 3+2 (Хидротехничка насока) – Приватна квота