Патишта и железници 2013/2014 – 2017/2018

Вид на програма  

Академски студии од втор циклус

Назив на студиската

програма

 

македонски

Градежништво – Патишта и железници
 

англиски

Civil Engineering – Roads and railways
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
 

 

Назив на дипломата

 

 

македонски

 

Магистер по технички науки од градежништво во областа патишта и железници

 

англиски

 

Master of science in civil engineering field of roads and railways

 

Структура на студиската програма

Р.Бр Предмет Часови/

Неделно

Европски

Кредити

Прв семестар
1 Специјални конструкции на колосек и ДШЛ 3+2 6
2 Проектирање патишта II 3+2 6
3 Проценка на ризици во Геотехниката 3+2 5
4 Сообраќајна економија 2+2 5
5 Изборен ПЖ1 3+2 6
6 Изборен УКИМ 1 2+0 2
Вкупно: 16+11 30
Втор семестар
7 Градски сообраќајници 3+2 7
8 Управување и одржување на патишта 3+2 7
9 Математика 2 (*) 3+3 6
10 Процена на проекти од транспортната инфраструктура 3+3 8
11 Изборен УКИМ2 2+0 2
Вкупно 14+10 30
Трет семестар
12 Одбрани поглавја од тунели 3+2 6
13 Изборен ПЖ2 3+2 6
14 Изборен ПЖ3 3+2 6
15 Изборен ПЖ4 3+2 6
16 Изборен ГФ (**) 3+2 6
  15+10 30
Четврт семестар
17 Пракса 0+5 5
18 Магистерска работа 0+25 25
Вкупно 0+30 30

 

Забелешка:  (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, доколку не е претходно избран, мора да се слуша во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува уште еден изборен предмет од насоката.

(**) Било кој предмет од понудените предмети на втор циклус на ГФ од било која насока.

 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ- ГРУПА ПАТИШТА И ЖЕЛЕЗНИЦИ (ПЖ) И НИВНА УСЛОВЕНОСТ
Р.БР Предмет Фонд на часови Европски кредити Условеност
1 Железнички станици 3+2 6 Проектирање Железници и Горен строј на железници
2 Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта 3+2 6 Патишта, Проектирање на патишта
3 Градски сообраќајници II 3+2 6 Градски сообраќајници

 

4 Планирање на просторот и сообраќајот 3+2 6 Патишта, Проектирање на патишта
5 Одбрани поглавја од Менаџмент во градежништвото 3+2 6 Нема
6 Градежништво и животна средина 3+2 6 Нема
7 Компјутерско проектирање 3+2 6 Патишта, Проектирање на патишта, Проектирање железници
8 Статистика и веројатност 3+2 6 Нема

 

 УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ

Р.бр. П р е д м е т Фонд на часови Семестар Условеност
1 Математика 2 (*) 3+3 I Математика 1
2 Проектирање патишта II 3+2 I Патишта, Проектирање на патишта
3 Проценка на ризици во Геотехниката 3+2 I нема
4 Сообраќајна економија 2+2 I Математика 1
5 Изборен УКИМ1 2+0 I нема
6 Изборен ПЖ1 3+2 I Претходна табела
7 Градски сообраќајници 3+2 II Патишта, Проектирање на патишта
8 Управување и одржување на патишта 3+2 II Горен строј на патишта
9 Специјални конструкции на колосек и ДШЛ 3+2 II Горен строј на железници
10 Процена на проекти од транспортната инфраструктура 3+2 II Математика 1
11 Изборен УКИМ2 2+0 II нема
12 Одбрани поглавја од тунели 3+2 III Тунели
13 Изборен ПЖ2 3+2 III Претходна табела
14 Изборен ПЖ3 3+2 III Претходна табела
15 Изборен ПЖ4 3+2 III Претходна табела
16 Изборен ГФ (**) 3+2 III Нема
17 Пракса 0+5 IV Нема
18 Магистерска работа 0+25 IV нема