Соопштенија

Стипендии за втор циклус на студии во Германија

Во соработка на УКИМ и универзитетот во Ахен подготвена е нова студиска програма од втор циклус со наслов
MANAGEMENT AND ENGINEERING IN  STRUCTURAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT OF INDUSTRIAL FACILITIES
https://www.academy.rwth-aachen.de/en/education-formats/msc-degree-programmes/mme-construct
Со завршување на студиската програма се добива двојна титула
Master in Management and Engineering – MME
Oваа година Универзитетот во Ахен нуди две стипендии за студенти од Македонија.
За подетални информации обратете се на проф. д-р Елена Думова-Јованоска,dumova@gf.ukim.edu.mk.