Стара страна уписи

Секоја година Градежен факултет-Скопје запишува најмногу 420 студенти на прв циклус на студии на трите студиски програми, и тоа: 220 студенти на Градежништво, 120 студенти на Геодезија и 80 студенти на Геотехника. Поважните датуми за упис се прикажани во следната табела:

прв рок

втор рок трет рок

Пријавување на кандидатите online

на www.upisi.ukim.mk во iKnow системот

15.07 – 30.8.2019 10.09 – 13.9.2019 24.09-25.9.2019

Пријавување на кандидатите

(во студентска служба на ГФ)

29 и 30.8.2019 12 и 13.9.2019

25.9.2019

Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование                   (прелиминарна ранг-листа)

3.9. 2019 16.9.2019

 /

Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)

6.9. 2019 20.9.2019

 /

Запишување на кандидатите(во студентска служба на ГФ) 11.9. 2019 24.9.2019

30.9.2019

За документите потребни за пријавување и запишување на факултетот, како и за сите други детали, превземете Конкурс за запишување на студенти на прв циклус на студии на УКИM.

Линкови

Резултати 2019/2020

  • Конечна ранг листа 2019/2020