Соопштенија

Списоци на примени и одбиени кандидати на првиот уписен рок на третиот циклус на студии на студиската програма по Градежништво за учебната 2021/2022

Прелиминарна листа на примени кандидати – Градежништво

Прелиминарна листа на одбиени кандидати – Градежништво