Демонстратори

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Демонстратори  на Градежен факултет – Скопје во академската  2020/2021 година

 

     1. Катедра за теорија на конструкции и компјутерска анализа:

– Магдалена Банчотова, дипл.град.инж.

–  Марија Галевска, дипл.град.инж.

–  Ана Шундовска, дипл.град.инж.

    2. Катедра за бетонски и дрвени конструкции:

 

–  Михаил Петров, дипл.град.инж

    3. Катедра за метални конструкции:

–  Даниел Николовски

    4. Катедра за хидраулика, хидрологија и уредување на водотеците:

– Александар Божиновски, дипл. град. инж., aleksandar-bozinov@hotmail.com

– Валерија Станоевска, дипл. град. инж.

    5. Катедра за водоснабдување, канализација и мелиорации:

–  Љопче Глигорова, дипл.град.инж.

    6. Катедра за геодезија:

– Магдалена Поповска, дипл.град.инж.

 

    7. Катедра за математика и информатика:

– Стефан Мирчевски