Слободни изборни предмети од листа УКИМ (5 кредити) – Градежништво втор циклус

  1. Методологија на истражување и пишување научен труд
  2. Градежна регулатива
  3. Оптимизација на конструкции
  4. Програмирање
  5. Оцена на сеизмички ризик
  6. Звук и акустика
  7. Енергетска ефикасност на објекти
  8. Проектирање на пасивни објектиСтудентите бираат слободни изборни предмети од поширока листа од сите студиски програмикоја секоја година се утврдува во покриеноста на настава.