Слободни изборни од УКИМ – Хидротехника втор циклус

Р.Бр Предмет Фонд на часови Европски кредити
1 Економика на водни ресурси 3+2 5
2 Еколошки аспекти на акумулациите и јаловиштата 3+2 5
3 Управување со ризици при реализација на градежни проекти 3+2 5
4 Прогнозно моделирање при проектирање и изведба на градежни објекти 3+2 5
5 Проектен менаџмент во градежништвото 3+2 5
6 Градежништво и животна средина 3+2 5

Студентите бираат слободни изборни предмети од поширока листа од сите студиски програми

која секоја година се утврдува во покриеноста на настава.