Соопштенија

Ранг листа на студенти по интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Ранг листа на студенти кои се пријавиле на Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнина за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година на Градежниот факултет Скопје:

р.б бр. индекс вкупно поени
градежништво, прв циклус, прва студиска година
1 10174 97
2 10173 96
3 10197 32
4 10185 29
градежништво, прв циклус, втора студиска година: нема пријавено кандидати
градежништво, прв циклус, трета студиска година
1 9943 93
2 9480 90
геодезија, прв циклус, прва студиска година: нема пријавено кандидати
геодезија, прв циклус, втора студиска година
1 1428 72
геодезија, прв циклус, трета студиска година
1 1350 94
2 1451 81
геотехника, прв циклус, прва, втора и трета студиска година: нема пријавено кандидати

 

Согласно член 5, став 4 од Одлуката, а имајки во предвид дека на 5 студиски програми по години не се пријавиле кандидати, Комисијата одлучи сите пријавени кандидати (вкупно 9) кои ги исполнуваат условите од член 2 од Одлуката да се добитници на поволноста за плаќање половина од износот на уписнина за прв циклус студии за учебната 2022/2023.

 

од Комисијата

Скопје, 20.10.2022