Соопштенија

П Р Е Г Л Е Д НА ПРИФАТЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ на 532. СЕДНИЦА НА ННС 1.11.2023

П Р Е Г Л Е Д
НА ПРИФАТЕНА ТЕМА  ЗА ИЗРАБОТКА  НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

на  532. седница на ннс 1.11.2023

Редбр.Име и презиме на кандидатотНазив на тематаИме и презиме на менторотДатум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазикна англиски јазик
1.   м-р Весна ГрујоскаЕкспериментално и нумеричко

моделирање на цементен композит

со автономно самозаздравување со

различни видови агенси

Experimental and numerical modeling of an autonomous self – healing cementitious composite with different types of agentsпроф. д-р Тодорка Самарџиоска,

Градежен факултет

 

7.11.2023

0202/140-512