Соопштенија

П Р Е Г Л Е Д НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ на 506. СЕДНИЦА НА ННС 07.07.2021

 

П Р Е Г Л Е Д
НА ОДОБРЕНИ  ТЕМИ  ЗА ИЗРАБОТКА  НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

на  506. седница на ннс 07.07.2021

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
м-р Милица Јованоска Акустични резонантни метаматеријали

за редукција на звучна трансмисија

Acoustic resonant metamaterials for sound transmission reduction Проф. д-р Тодорка Самарџиоска,

Градежен факултет Скопје, УКИМ

 

09.07.2021

02-2/135-123