ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС

Извадок од Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус на студии по градежништво, геодезија и геоинформатика и геотехничко инженерство на УКИМ Градежен факултет Скопје во учебната 2023/2024 година

 

Пријавување на кандидати за студенти на Градежен факултет – Скопје се врши на шалтерите на студентската служба на 30 и 31.8.2023 година (прв рок) со регистрирање на web страната www.upisi.ukim.edu.mk, пополнување на електронска пријава на iknow системот и доставување на следните документи:

 • пријава за запишување (образец А1, од УКИМ скриптара)
 • испечатена електронска пријава од iknow системот
 • изјава за веродостојност и точност на податоци (симнете од gf.ukim.edu.mk)
 • свидителства од 4 години
 • документ за положена државна матура (освен за 19/20 год. со Уредба)
 • извод од матична книга на родени
 • доказ за македонско државјанство
 • административна такса од 50 денари
 • уплата од 300 денари на жиро сметката на Градежен факултет 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41, и цел на дознака: за СП за кои не се врши проверка на знаењето

Одговорноста за точноста на поднесените документи ја сносат самите кандидати.

Запишувањето на примените кандидати е на 12 и 13.9.2023 год, од 10-13.00 часот, со потребните документи:

 • индекс, студентска легитимација, формулар за запишување (од УКИМ скриптара)
 • пријави за испит за сите предмети кои се запишуваат во зимскиот семестар (од УКИМ скриптара)
 • статистички образец ВОИ-20 (од УКИМ скриптара)
 • договор за студирање (симнете од gf.ukim.edu.mk) испечатен во 2 примероци, пополнет и потпишан
 • интерен формулар со предмети (симнете од gf.ukim.edu.mk) од кој се пополнуваат индексот, формуларот за запишување и електронското досие на www.iknow.ukim.mk
 • 3 фотографии (залепени на индексот, легитимацијата и формуларот за запишување)
 • уплатница за партиципација од 6200 ден (во државна квота) или 12400 ден (во квота со кофинансирање) на жиро сметката на факултетот 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41
 • уплатница за материјални трошоци и осигурување од 1850 ден на жиро сметката на факултетот
 • уплатница за ИКСА на УКИМ од 750 ден. на жиро сметката на УКИМ 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41

Електронското досие на iknow системот треба да се пополни со изборот на предмети до 15.9.2022  година.

Наставата почнува на 2.10.2023 год според Распоредот на часови објавен на web страната.