Соопштенија

ПРИЈАВЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Ана Димитровска, дипл.град.инж.

 

„Методи и мерки за зачувување на енергијата кај хотели“

 

“Energy conservation methods and measures for hotels” проф. д-р Тодорка Самарџиоска,

Градежен факултет, УКИМ

28.03.2019

0202/81-70

Анѓелко Мурџески, дипл.град.инж. „Анализа на процесот  на изградба на објекти од аспект на инженер за изведба“

 

“Analysis  of the process of structures construction from aspect of the construction site managers                          проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска, Градежен факултет, УКИМ

 

28.03.2019

0202/81-69

Виктор Филипов, дипл.град.инж „Градежните објекти во функција на одржлив развој на руралните средини“

 

 

“Civil engineering structures in the function of sustainable rural development” проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска, Градежен факултет, УКИМ 28.03.2019

0202/81-68

Зекри Ислами, дипл.геод.инж. „Анализа на пристапот на израмнување кај геодетските мрежи за посебни намени“ “Analysis of the approach of adjustmesnts  of geodetic networks for specific purposes”

 

доц. д-р Митре Насевски, Градежен факултет, УКИМ 28.03.2019

0202/81-67

Маја Станковиќ, дипл.град.инж. „Варијантни решенија за намалување на ризици од нестабилност на косини“

 

“Variant solutions for reducing the risks from slope instability    проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет, УКИМ 28.03.2019

0202/81-66

Мила Смиљановска, дипл.град.инж. „Проектирање на енергетски колови како термо – активни конструкции “ “Design of geothermal piles  as thermo – active structures”,

 

проф. д-р Јосиф Јосифовски, Градежен факултет, УКИМ 28.03.2019

0202/81-65

Никола Георгиевски, дипл.геод.инж. „Статистички тестови за откривање груби грешки во мерењата кај наменските геодетски мрежи “

 

“Statistical tests for detection of cross errors in the measurements in purposed geodetic networks”

 

проф. д-р Лазо Димов, Градежен факултет, УКИМ 28.03.2019

0202/81-64

Сашка Вељанова, дипл.геод.инж. „Концепт на проект за геодетски работи при реконструкција на инфраструктурни објекти“

 

“The concept of project for geodetic works in reconstruction of infrastructure object”,

 

проф. д-р Лазо Димов, Градежен факултет, УКИМ 28.03.2019

0202/81-71