Соопштенија

Признанија за Градежен факултет и Научното списание SJCE од ДПМ

На неодамна одржаниот Втор Македонски конгрес за патишта, кој се одржа по повод 55 години од основање на Друштвото за патишта на Република Македонија – ДПМ, каде еден од основачите на ДПМ е токму Градежниот факултет од Скопје, на Градежниот факултет му беше доделено највисокото признание:

Златна плакета,

за посветеност во развојот на научната мисла во областа на патиштата и придонес во развојот на Друштвото за патишта на Република Македонија.

Наградата ја додели Претседателот на ДПМ проф. д-р Горан Мијоски, а во име на Градежниот факултет ја прими Деканот на ГФ, проф. д-р Горан Марковски.

1. GF - ZLATNA PLAKETA

На научното списание кое го издава Градежниот факултет – Scientific Journal of Civil Engineering, му беше доделено признание :

2. SJCE - BRONZENA PLAKETA

Бронзена плакета,

за успешна соработка.

На конгресот за успешна соработка и придонес во развојот на ДПМ беа доделени признанија Златна плакета и на истакнати професори од земјава и странство и тоа на:

– Проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на УКИМ
3. REKTOR UKIM

– Проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет во Скопје

4. PROF. MILORAD JOVANOVSKI

– Проф. д-р Стјепан Лакушиќ, Ректор на Универзитетот во Загреб – Хрватска

5. STJEPAN LAKUSIC

– Проф. д-р Горан Младеновиќ, Градежен факултет во Белград

6. GORAN MLADENOVIC

– Проф. д-р Татјана Рукавина, Градежен факултет во Загреб

7. TATJANA RUKAVINA