Претходни деканати

ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ на ФАКУЛТЕТОТ од основањето до денес
 

А/ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 

1949/50 Декан Ѓорѓи Василев

Продекан   Кирил Жерновски

 

1950/51  Декан Кирил Жерновски

Продекан Лазар Симов

 

1952/53 Декан Крум Хололчев

Продекан Димитар Караџов

 

1954/55 Декан Станислав Јевтимијадес

Продекан Харалампие Фукара

 

1955/56 Декан   Димитар Караџов

Продекан Станислав Јефтимијадес

 

1956/57 Декан   Радомир Савиќ

Продекан Ристо Стамболиев

 

1957/58   Декан Ѓуро Анцел

Продекан  д-р Диме Лазаров

 

1959/61  Декан Лазар Симов

Продекан Платон Димиќ

 

1961/63  Декан Лазар Симов

Продекан Платон Димиќ

Продекан Крум Томовски

 

1963/65  Декан Крум Хололчев

Продекан Александар Величковски

Продекан Трајко Георгиевски

 

Б/АРХИТЕКТОНСКО ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

 

1965/67 Декан Платон Димиќ

Продекан Ристо Групче

 

1967/69 Декан д-р Диме Лазаров

Продекан д-р Тодор Митров

 

1969/71 декан Борис Чипан

Продекан Димитар Битраков

Продекан м-р Владимир Симонче

 

1971/73  Декан д-р Петар Серафимов

Продекан м-р Марко Гугуловски

Продекан Димитар Битраков

 

1973/75  Декан Тиберија Киријас

Продекан   Драги Миладинов

Продекан Љупчо Филиповски

 

 

 

 

 

В/ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

 

1975/77 Декан Драги Миладинов

Продекан д-р Ангел Ангеловски

Продекан   Миле Георгиев

 

1977/79 Декан Димитар Миладинов

Продекан Никола Гаврилов

Продекан Тихомир Николовски

 

1979/81 Декан м-р Борис Кољозов

Продекан д-р Михаил Чепреганов

Продекан Благоја Тодоровски

 

1981/83 Декан Никола Гаврилов

Продекан Божин Шерденковски

Продекан м-р Петар Бабамов

Продекан д-р Лилјана Атанасова

 

1983/85 Декан д-р Ангел Ангеловски

Продекан   Душко Златковски

Продекан м-р Драган Иванов

Продекан м-р Васил Витанов

 

1985/87 Декан д-р Александар Ангелов

Продекан д-р Андреј Спасов

Продекан д-р Никола Нака

Продекан м-р Станислав Миловановиќ

 

1987/89 Декан д-р Владимир Симонче

Продекан Павле Стојменов

Продекан д-р Владимир Симовски

Продекан м-р Трајко Богоевски

 

1989/91 Декан д-р Владимир Симонче

Продекан д-р Санде Атанасовски

Продекан д-р Љупчо Лазаров

продекан   д-р Атанас Филиповски

 

1991/93 Декан   Миле Георгиев

Продекан д-р Љубомир Танчев

Продекан   Милка Зафирова

 

1993/95 Декан   Душко Златковски

Продекан Борка Сибиновиќ

Продекан д-р Љубомир Танчев

Продекан д-р Ѓорѓи Кокаланов

 

1995/97 Декан м-р Марко Гугуловски

Продекан д-р Зоран Десовски

Продекан Борис Димишков

 

1997/99 Декан м-р Станислав Миловановиќ

Продекан д-р Слободанка Георгиевска

Продекан д-р Кирил Граматиков

 

 

1999/01 Декан д-р Љубомир Танчев

Продекан д-р Кирил Граматиков

Продекан д-р Радојка Дончева

 

2001/03 Декан д-р Љубомир Танчев

Продекан д-р Радојка Дончева

Продекан д-р Елена Думова-Јованоска

 

2003/07 Декан д-р. Санде Атанасовски

Продекан д-р Златко Србиноски

Продекан д-р Елена Думова-Јованоска

 

2007/11 Декан д-р Петар Цветановски

Продекан д-р Милорад Јовановски

Продекан д-р Цветковска Мери

 

2011/15 Декан д-р Милорад Јовановски

Продекан д-р Тодорка Самарџиоска

Продекан д-р Петко Пеливаноски

Продекан д-р Дарко Мославац

 

 

2015/19 Декан д-р Мославац Дарко

Продекан д-р Тодорка Самарџиоска

Продекан д-р Дарко Наков

Продекан д-р Јосиф Јосифовски

 

 

2019/22 Декан д-р Златко Србиноски

Продекан д-р Маријана Лазаревска

Продекан д-р Сергеј Чурилов

Продекан д-р Златко Зафировски