Претходни деканати

ДЕКАНИ И ПРОДЕКАНИ на ФАКУЛТЕТОТ од основањето до денес

А/ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

1949/50

Продекан Кирил Жерновски

Продекан   Кирил Жерновски

1950/51

Декан Кирил Жерновски

Продекан Лазар Симов

1952/53

Декан Крум Хололчев

Продекан Димитар Караџов

1954/55

Декан Станислав Јевтимијадес

Продекан Харалампие Фукара

1955/56

Декан  Димитар Караџов

Продекан Станислав Јефтимијадес

1956/57

Декан  Радомир Савиќ

Продекан Ристо Стамболиев

1957/58

Декан  Ѓуро Анцел

Продекан д-р Диме Лазаров

1959/61

Декан  Лазар Симов

Продекан Платон Димиќ

1961/63

Декан  Лазар Симов

Продекан Платон Димиќ

Продекан Крум Томовски

1963/65

Декан  Крум Хололчев

Продекан Александар Величковски

Продекан Трајко Георгиевски

Б/АРХИТЕКТОНСКО ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

1965/67

Декан  Платон Димиќ

Продекан Ристо Групче

1967/69

Декан  д-р Диме Лазаров

Продекан д-р Тодор Митров

1969/71

Декан  Борис Чипан

Продекан Димитар Битраков

Продекан м-р Владимир Симонче

1971/73

Декан  д-р Петар Серафимов

Продекан м-р Марко Гугуловски

Продекан Димитар Битраков

1973/75

Декан  Тиберија Киријас

Продекан Драги Миладинов

Продекан Љупчо Филиповски

В/ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

1975/77

Декан  Драги Миладинов

Продекан д-р Ангел Ангеловски

Продекан Миле Георгиев

1977/79

Декан  Димитар Миладинов

Продекан Никола Гаврилов

Продекан Тихомир Николовски

1979/81

Декан  м-р Борис Кољозов

Продекан д-р Михаил Чепреганов

Продекан Благоја Тодоровски

1981/83

Декан  Никола Гаврилов

Продекан Божин Шерденковски

Продекан м-р Петар Бабамов

Продекан д-р Лилјана Атанасова

1983/85

Декан  д-р Ангел Ангеловски

Продекан Душко Златковски

Продекан м-р Драган Иванов

Продекан м-р Васил Витанов

1985/87

Декан  д-р Александар Ангелов

Продекан д-р Андреј Спасов

Продекан д-р Никола Нака

Продекан  м-р Станислав Миловановиќ

1987/89

Декан  д-р Владимир Симонче

Продекан Павле Стојменов

Продекан д-р Владимир Симовски

Продекан  м-р Трајко Богоевски

1989/91

Декан  д-р Владимир Симонче

Продекан д-р Санде Атанасовски

Продекан д-р Љупчо Лазаров

Продекан  д-р Атанас Филиповски

1991/93

Декан  Миле Георгиев

Продекан д-р Љубомир Танчев

Продекан Милка Зафирова

1993/95

Декан  Душко Златковски

Продекан д-р Љубомир Танчев

Продекан д-р Ѓорѓи Кокаланов

1995/97

Декан  м-р Марко Гугуловски

Продекан д-р Зоран Десовски

Продекан Борис Димишков

1997/99

Декан  м-р Станислав Миловановиќ

Продекан д-р Слободанка Георгиевска

Продекан д-р Кирил Граматиков

1999/01

Декан  д-р Љубомир Танчев

Продекан д-р Кирил Граматиков

Продекан д-р Радојка Дончева

2001/03

Декан  д-р Љубомир Танчев

Продекан д-р Радојка Дончева

Продекан д-р Елена Думова-Јованоска

2003/07

Декан  д-р. Санде Атанасовски

Продекан д-р Златко Србиноски

Продекан д-р Елена Думова-Јованоска

2007/11

Декан  д-р Петар Цветановски

Продекан д-р Милорад Јовановски

Продекан д-р Цветковска Мери

2011/15

Декан  д-р Милорад Јовановски

Продекан д-р Тодорка Самарџиоска

Продекан д-р Петко Пеливаноски

Продекан д-р Дарко Мославац

2015/19

Декан  д-р Мославац Дарко

Продекан д-р Тодорка Самарџиоска

Продекан д-р Дарко Наков

Продекан д-р Јосиф Јосифовски