Соопштенија

Прелиминарни листи за трет циклус студии по градежништво и геодезија

Прелиминарни листи за трет циклус студии по градежништво и геодезија

Прелиминарна листа Градежништво 2022/2023 – прифатени кандидати

Прелиминарна листа Градежништво 2022/2023 – одбиени кандидати

Прелиминарна листа Геодезија 2022/2023