Соопштенија

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати за студии на Градежен факултет Скопје – прв рок

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати за студии на Градежен факултет Скопје – прв рок 2023/2024 (pdf).

Одлука по приговор (pdf)

 

Запишувањето на примените кандидати на 12/13.9.2023 год,  

од 10-13.00 часот, со потребните документи: 

  • индекс, студентска легитимација, формулар за запишување (од УКИМ скриптара) 
  • пријави за испит за сите предмети кои се запишуваат во зимскиот семестар (од УКИМ скриптара) 
  • статистички образец ВОИ-20 (од УКИМ скриптара) 
  • договор за студирање (симнете од gf.ukim.edu.mk) испечатен во 2 примероци, пополнет и потпишан 
  • интерен формулар со предмети (симнете од gf.ukim.edu.mk) од кој се пополнуваат индексот, формуларот за запишување и електронското досие на www.iknow.ukim.mk 
  • 3 фотографии (залепени на индексот, легитимацијата и формуларот за запишување) 
  • уплатница за партиципација од 6200 ден (во државна квота) или 12400 ден (во квота со кофинансирање) на жиро сметката на факултетот 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600104219 788 15, приходна шифра 723012, програма 41 
  • уплатница за материјални трошоци и осигурување од 1850 ден на жиро сметката на факултетот 
  • уплатница за ИКСА на УКИМ од 750 ден. на жиро сметката на УКИМ 100000000063095, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41 

Електронското досие на iknow системот треба да се пополни со изборот на предмети до 15.9.2023  година. 

Наставата почнува на 2.10.2023 год според Распоредот на часови објавен на web странатa