Соопштенија

Предавања од проф. Дитмар Адам, гостин-професор од Техничкиот универзитет во Виена

Градежниот факултет (ГФ) има чест да најави предавања од проф. Дитмар Адам, гостин-професор од Техничкиот универзитет во Виена, што ќе се одржат според следниот распоред:

Време

Наслов

Локација

Вторник, 10.12., 14:00 ч.

Одбрани примери од геотехничката пракса во Европа – геотехничко проектирање и изведба: Подобрување на тло наспроти хибридно фундирање и длабоко фундирање – три примера од европско значење / Selected case studies from geotechnical engineering practice in Europe – Geotechnical design and execution: Ground improvement versus hybrid foundation and deep foundation – three case histories of European significance

Сала за состаноци на ГФ

Вторник, 10.12., 14:45 ч.

Динамичко збивање со валјаци при земјани работи – Континуирана контрола на збивање: преглед на досегашни достигнувања и развој / Dynamic roller compaction for earthworks – Roller-integrated Continuous Compaction Control: State of the art overview and recent developments

Сала за состаноци на ГФ

Среда, 11.12., 09:00 ч.

Потпорни конструкции кај косини: примери од Европа / Retaining structures in slopes: Case histories in Europe

Сала 111 на ГФ

Повелете!