Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје – 502. седница на ннс од 03.03.2021

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  502. седница на ннс од  03.03.2021

 

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

Марија Манева, дипл.           инж. геолог

 

 

“Геотехничко моделирање на   наоѓалишта на јаглен со примена на современи компјутерски техники”

 

“GEOTECHNICAL MODELING OF COAL DEPOSITS BY APPLICATION OF CONTEMPORARY COMPUTER TECHNIQUES “

 

 

проф. д-р Игор Пешевски, Градежен факултет

 

 

10.03.2021

0202/135-25

 

 

Сашо Костадиновски,

дипл. град. инж.

 

 

“Методологија за управување со железнички проекти”

 

“Railway project management methodology“

 

проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет

 

 

10.03.2021

0202/135-26

 

 

Симона Миладиноска,

дипл. геод. инж.

 

 

“Анализа на податоци за изработка на гравиметриска карта”

 

 

“Analysis of data for making a gravimetric map“.

 

 

доц. д-р Митре Насевски, Градежен факултет

 

 

10.03.2021

0202/135-27