Соопштенија

Одобрени магистерски теми на Градежен факултет-Скопје, 512. седница на ННС од 23.3.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  512. седница на ННС од  23.03.2022

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Дитар Мемеди, дипл. град. инж.

 

 

Анализа на спрегнати рамки со полукрути спрегнати врски

 

 

ANALYSIS OF COMPOSITE FRAMES WITH SEMI-RIGID COMPOSITE CONNECTIONS

 

проф. д-р Денис Поповски, Градежен факултет

 

25.03.2022

0202/92-35

 

Натали Павлоска,

дипл. геод. инж.

 

Споредбена анализа на софтверски платформи за геодетско позиционирање

 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE PLATFORMS FOR GEODETIC POSITIONING

 

 

проф. д-р Златко Богдановски, Градежен факултет

 

 

25.03.2022

0202/92-33

 

 

Тамара Стојановска, дипл. геод. инж.

 

Концентрирани пристапи за утврдување на вредност на недвижности согласно динамичките промени на наменската искористеност на недвижностите

 

 

 

Concentrated approaches for appraisal of the real estate value in accordance with the dynamic changes of the earmarked real estate utilization

 

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

 

 

25.03.2022

0202/92-34