Соопштенија

Одобрени магистерски теми на Градежен факултет-Скопје, 511. седница на ННС од 9.2.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ-Скопје, УКИМ  –  511. седница на ННС од  09.02.2022

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Андреј Јовановски,

дипл. град. инж

 

Споредбени анализи на системи за јавен превоз во урбана средина

 

Comparative analyses of public urban transport systems

 

проф. д-р Слободан Огњеновиќ, Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-6

 

Благица Којчева,

дипл. геод. инж.

Администрирања во националниот катастарски систем поддржани со платформата еКАТ шалтер ADMINISTRATING 0F ТНЕ NATIONAL CADASTRE SYSTEM SUPPORTED ВУ еСАТ FRONT DESk PLATFORM  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-5

 

Кристијан Станковски,

дипл. геод. инж

Улога на катастарскиот систем во администрирање на недвижности во постапка на извршување на ризични кредитни пласмани Role of the cadastral system in real estate administration in the procedure of execution of risky credit placements  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев,

Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-4

 

Симе Мацески,

дипл. геод. инж.

Класифицирани пристапи за утврдување вредност на недвижност за земјиште како наменска искористеност  

CIASSIFIED APPROACHES FOR ESTABLISHMENT 0F ТНЕ VALUE 0F А REAL ESTATE FOR LAND AS EARMARkED UTILIZATlON

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев,

Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-3

 

Стефан Велков,

дипл. град. инж.

 

Споредбена анализа на аголен далеководен столб според македонски и европски стандарди

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANGLE TRANSMISSION TOWER ACCORDING ТО MACEDONIAN AND EUROPEAN STANDARDS  

доц. д-р Миле Партиков,

Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-2

 

Филип Лекоски,

дипл. геод. инж

 

Стандарди за проценка на вредност на земјиште при откуп за јавни потреби во САД

STANDARDS FOR ASSESSMENT OF LAND VALUE WHEN PURCHASING FOR PUBLIC NEEDS IN USA  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев,

Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-7

 

Филип Спасевски,

дипл. град. инж

Анализа на челична конструкција на далеководен столб во согласност со Еврокод STEEL STRUCTURE ANALYSIS 0F TRANSMISSION TOWER IN ACCORDANCE  WITH  EUROCODE  

проф. д-р Денис Поповски, Градежен факултет

 

10.02.2022

0202/92-1