Соопштенија

Преглед на одобрени магистерски теми-508. седница на ННС-13.10.021

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  508. седница на ннс од  13.10.021

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Андреј Георгиевски, дипл. град. инж.

 

Конструирање на арматурни детали во армиранобетонски конструкции според европски норми Detailing of reinforcement in reinforced concrete structures according to European norms  

проф. д-р Дарко Наков, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-223

 

Антонио Грујовски, дипл. град. инж.

Проектирање на челична конструкција за производна хала според Еврокод Design of steel structure for production hall according to Eurocode  

доц. д-р Миле Партиков, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-224

 

Бојан Стефановски, дипл. град. инж.

Споредба на стаклена и ксинти фасада од аспект на време на изведба Comparison of construction time of glass and etics fasade  

проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-225

 

Мартин Стефановски, дипл. геод. инж.

Пристап за утврдување вредност на идна недвижност неусловен од нејзината примена Approach for determining the value of future real estate unconditional from its application  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-226

 

Младен Настески, дипл. град. инж.

Споредбена анализа на конструктивни системи на челична конструкција со голем распон Comparative analysis of structural systems for large span stell structure  

проф. д-р Денис Поповски, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-229

 

Науме Пеливановски, дипл. геод. инж.

Системски концепт за интероперабилност на адресниот регистер во Северна Македонија Sistematic concept of interoperability of the address register in Nort Macedonia  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-227

 

Сема Ислами, дипл. геод. инж.

Степен на доверливост и интероперабилност на податоците од катастарскиот систем во националните сервисни домени Degree of reliability and interoperability of the data from the cadastral system in the national service domains  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-228

 

Симе Анастасиевски, дипл. град. инж.

Емпириски методи за проценка на ризици при изведба на пристапни патишта Empirical methods for risk assessment during construction of access road  

проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет

 

18.10.2021

0202/135-230