Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје – 506. СЕДНИЦА НА ННС ОД 07.07.2021

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  506. седница на ннс од  07.07.2021

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Агон Синани, дипл. град. инж.

Пресметување состав на бетон со методата на пакување честички Calculation of concrete composition by using the method of particle packing проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет,  УКИМ  

09.07.2021

0202/135-138

 

Амир Ќамили, дипл. град. инж.

Анализа на зависност помеѓу водоцементниот фактор и јакост на притисок според европските стандарди Analysis of water/cement ratio to compressive strength according to European standards  

проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-139

 

 

Ана Тодорова, дипл. град. инж.

Симулационен модел за анализа на повеќе-акумулационен хидроенергетски систем со пумпно-акумулациона хидроцентрала Simulation model for analysis of multi – reservoir system with pump storage hydro power plant  

проф. д-р Стевчо Митовски, Градежен факултет,  УКИМ

 

 

09.07.2021

0202/135-142

 

Анита Трајкова, дипл. геод. инж.

Анализа на трансформација на градските тригонометрсики мрежи во државниот координатен систем Analysis of transformation of the city triangulation networks to the state coordinate system  

доц. д-р Митре Насевски, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-150

 

Благица Данова, дипл. град. инж.

Нумеричка анализа на филтрацијата во основата под телото на гравитациона бетонска брана Numerical analysis of the seepage in the foundation under concrete gravity dam  

проф. д-р Стевчо Митовски, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-143

 

 

Марина Кордоска, дипл. град. инж.

Анализа на односот на проектните сили за различни класи на дуктилност спо-ред Еврокод 8 и сеизмичкиот капацитет на армиранобетонска рамовска кон-струкција проектирани според националните прописи од 1981 Analysis of the ratio of the design forses for different ductility classes according Eurocode 8 and seismic capacity of reinforsed concrete frames structures designed according national regulation from 1981  

 

проф. д-р Елена Думова Јованоска, Градежен факултет,  УКИМ

 

 

09.07.2021

0202/135-144

 

Муслије Жупани, дипл. геод. инж.

Анализа на промени на земјината покривка со користење на ЛАНДСАТ сателитски снимки Analysis of land cover changes using LANDSAT satellite images  

проф. д-р Лазо Димов, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-141

 

Наташа Стефанова, дипл. град. инж

Анализа на влијание од дејство на мраз кај долен строј на патишта Analysis of the impact of freezing on the substructure of roads  

проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-145

 

Никола Крстовски, дипл. град. инж.

Анализа на различни методи за моделирање на атмосферска канализациска мрежа Different analysis methods for stormwater system modeling  

проф. д-р Гоце Тасески, Градежен факултет,  УКИМ

 

 

09.07.2021

0202/135-147

 

Софија Душановска, дипл. град. инж.

Анализа на влијанија од втор ред според Еврокод 2 Analysis of second-order effects according to Eurocode 2  

проф. д-р Дарко Наков, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-148

 

 

Спиро Алексиевски, дипл. град. инж.

Анализа на барањата за дуктилност на армиранобетонски јазли според Еврокодовите Analysis of ductility requirements for reinforced concrete beam to column conections according to Eurocodes  

проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет,  УКИМ

 

 

 

09.07.2021

0202/135-140

 

Стефан Боцев, дипл. град. инж.

Анализа на технологија и методи на градба на гредни армиранобетонски мостови

 

Analysis of technology and methods for construction of girder reinforced concrete bridges  

проф. д-р Маријана Лазаревска, Градежен факултет,  УКИМ

09.07.2021

0202/135-146

 

Христијан Грујоски, дипл. град. инж.

Проценка на состојбата, анализа, димензионирање и мерки за санација

на постоен армиранобетонски аквадукт согласно Еврокодови

Assessment, analysis, design and rehabilitation measures of an existing reinforced concrete aqueduct according to Eurocodes  

проф. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет,  УКИМ

 

09.07.2021

0202/135-149