Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 533. седница на ннс од 4.12.2023

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  533. седница на ннс од  4.12.2023

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

Анастасија Стојчевска дипл. град. инж. Влијание на симултано сеизмичко дејство во два правци врз однесувањето на армиранобетон-ските елементи Influence of the simultaneous seismic action in two directions on the behavior of reinforced concrete elements  

 

вонр. проф. д-р Дарко Наков

 

 

14.12.2023

0202/140-561

 

 

2

 

Васил Јанев дипл. град. инж.

Споредба на класична и ДОКА оплата за конструкција од високоградба од аспект на време и трошоци Comparison of classical and DOKA formwork for building contraction in terms of time and construction costs  

 

проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска

 

 

 

14.12.2023

0202/140-559

 

 

3

 

Леонид Миланов дипл. геод. инж.

„Дигитална реконструкција на објекти од историско наследство врз основа на терестричка и беспилотна фотограметрија Digital reconstruction of historical heritage objects on the base of terrestrial and UAV photogrammetry  

 

доц. д-р Филип Касаповски

 

 

14.12.2023

0202/140-557

 

 

4

 

Софија Христова дипл. град. инж.

Влијание на динамиката на градење врз состојбата на напрегања и деформации кај полумонтажни претходнонапрегнати мостови Influence of bridge construc-tion schedule on the state of stresses and deflections in prefabricated prestressed bridges  

 

проф. д-р Горан Марковски

 

14.12.2023

0202/140-560