Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 532. СЕДНИЦА НА ННС ОД 1.11.2023

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  532. седница на ннс од  1.11.2023

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатотНазив на тематаИме и презиме на менторотДатум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазикна англиски јазик
 

 

1

Исидора Митровска, дипл. град. инж.Споредбена сеизмичка анализа на разладна кула според МКС и Еврокод 8”,Comparative seismic analysis of a cooling tower according to MKS and Eurocode 8 

проф. д-р Елена Думова Јованоска

 

14.11.2023

0202/140-534

 

 

 

2

Магдалена Банчотова, дипл. град. инж.Споредба на стандардизирани постапки за еквивалентно статичко претставување на дејство од ветер за витка армиранобетонска индустриска кулаComparison of standardized approaches for equivalent static wind load assessment of a slender reinforced concrete industrial tower 

 

доц. д-р Симона Богоевска

 

 

14.11.2023

0202/140-533

 

3

Тодор Санев, дипл. град. инж.Влијание на климатските услови врз енергетските потреби за греење на објектитеInfluence of climate conditions on energy demand for buildings heating 

проф. д-р Тодорка Самарџиоска

14.11.2023

0202/140-532