Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 530. СЕДНИЦА НА ННС ОД 30.08.2023

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  530. седница на ннс од  30.08.2023

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

 

Билјана Кузманоска, дипл. инж. арх.

 

Материјали за енергетска ефикасност кај објектите од културното наследство

 

 

Materials for energy efficiency in cultural heritage buildings

 

 

проф. д-р Тодорка Самарџиоска

 

 

01.09.2023

0202/140-412

 

 

2

 

Маја Витанова, дипл. град. инж.

 

Безбедноста на патиштата во зависност од брзината и геометриските елементи

 

Road safety dependence on the speed and road geometry

 

вонр. проф. д-р Златко Зафировски

 

01.09.2023

0202/140-413

 

 

3

 

Ненад Атанасовски, дипл. геод. инж.

 

Геодетски мониторинг при изградба на сообраќајни тунели

 

Geodetic monitoring during the construction of traffic tunnels

 

проф. д-р Лазо Димов

 

01.09.2023

0202/140-414