Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 529. седница на ннс од 12.7.2023

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  529. седница на ннс од  12.7.2023

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

Александар Симоновски дипл. град. инж. Предлог мерки за заштита на нестабилни зони кај транспортна инфраструктура” „Proposed measures for protection of unstable zones in transport infrastructure”  

вонр. проф. д-р Златко Зафировски

 

10.08.2023

0202/140-380

 

 

2

 

Бојана Вржовска дипл. град. инж.

Споредбена економска оправданост на позиции при изведба на автопат „Comparative economic justification of positions during construction of a highway”  

вонр. проф. д-р Маријана Лазаревска

 

10.08.2023

0202/140-379

 

 

3

 

Дамјан Ристески, дипл. геод. инж.

„Анализа на геометрија на инженерски објекти добиена со беспилотна фотограметрија” „Analysis of engineering objects geometry obtained by UAV photogrammetry”  

доц. д-р Филип Касаповски

 

10.08.2023

0202/140-381

 

4

 

Дејан Ѓорѓиоски, дипл. град. инж.

„Анализа на време и трошоци за изведба на ѕидови од различни градежни материјали” „Time and cost analysis for walls constructed from different construction materials”  

вонр. проф. д-р Маријана Лазаревска

 

10.08.2023

0202/140-382

 

 

5

 

Димитриј Коцевски, дипл. град. инж.

Споредба на првата и втората генерација на Еврокод 8 преку анализа на сеизмичкото однесување на армиранобетонска зграда Comparison of the first and second generation of Eurocode 8 through analysis of the seismic behavior of a reinforced concrete building  

проф. д-р Сергеј Чурилов

 

10.08.2023

0202/140-383

 

6

Димитрија Симјаноски, дипл. град. инж. Дигитален близнак за проценка на стабилноста на јаловишна брана во тек на градба A digital twin for tailings dam stability assessment during construction  

проф. д-р Љупчо Петковски

 

10.08.2023

0202/140-384

 

 

7

 

Елена Т. Крстевска, дипл. град. инж.

Анализа на различни модели на FIDIC договори за изведба на градежни објекти Analysis of different FIDIC contract models for construction of civil engineering structures  

вонр. проф. д-р Маријана Лазаревска

 

10.08.2023

0202/140-385

 

 

8

 

Ели Стаменкова, дипл. град. инж.

Кружната економија во градежништвото во функција на одржлив развој The Circular economy in the construction industry in function of sustainable development”  

проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска

 

10.08.2023

0202/140-386

 

 

9

 

Глигор Јаковлески, дипл. град. инж.

Симулација и истражување на сеизмички одговор на лачна брана јазик „Simulation and investigation of the seismic response of an arch dam  

проф. д-р Сергеј Чурилов

 

10.08.2023

0202/140-387

 

 

10

 

Јосиф Ќаевски, дипл. град. инж.

Избор на најповолна конфигурација на комплексни хидросистеми при надградба на постојните повеќенаменски водостопански системи Selection of the most favorable configuration of complex hydro systems for upgrading the existing multipurpose water resource systems  

проф. д-р Љупчо Петковски)

 

10.08.2023

0202/140-388

 

11

Јована Величкова, дипл. град. инж. Споредбена сеизмичка анализа на силос според МКС и Еврокод 8 Comparative seismic analysis of silos according to MKS and Eurocode 8  

проф. д-р Елена Думова-Јованоска

 

10.08.2023

0202/140-389

 

12

 

Љупчо Мијајлевски, дипл. град. инж.

„Прогностички модел за прогноза на деформации на долен строј кај патната инфраструктура” „Prognostic model for prediction of subgrade deformations at road infrastructure”  

вонр. проф. д-р Златко Зафировски

 

10.08.2023

0202/140-390

 

13

 

Љупчо Трајков, дипл. град. инж.

Оценка на приближни изрази за основна периода на вибрации за армирано бетонски згради „Evaluation of approximate formulas for fundamental period of vibration for reinforced concrete buildings”  

проф. д-р Сергеј Чурилов

 

10.08.2023

0202/140-391

 

14

 

Марија Десподовска, дипл. град. инж.

Влијание на вградената енергија врз одржливоста на градежните материјали Influence of seismic hazard and importance class of the buildings on the behavior of reinforced concrete structural elements проф. д-р Тодорка Самарџиоска 10.08.2023

0202/140-392

 

15

 

Марија Галевска, дипл. град. инж.

Определување на чувствителност на вибрации на меѓукатни конструкции преку мониторинг Vibration serviceability determination of floor structures via monitoring  

доц. д-р Симона Богоевска

 

10.08.2023

0202/140-393

 

16

 

Маријан Штрков, дипл. град. инж.

Анализа на фактори кои влијаат врз трајноста на армиранобетонските мостови Analysis of factors influencing the durability of reinforced concrete bridges  

вонр. проф. д-р Дарко Наков

 

10.08.2023

0202/140-394

 

17

 

Мартин Георгиески, дипл. град. инж.

Намалување на трошоците за изградба на станбени згради со примена на локални градежни материјали Reducing construction costs of residential buildings by using local construction materials  

проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска

 

10.08.2023

0202/140-395

 

18

 

Мартин Кедиоски, дипл. геод. инж.

Реализација на процесите за експропријација со посебен осврт на правните статуси на титуларите на недвижностите Realization of expropriation processes with a special focus on the status of title holders of real estates  

проф. д-р Златко Србиноски

 

10.08.2023

0202/140-396

 

19

 

Миле Дупкарски, дипл. град. инж.

Статичка и динамичка анализа на административен објект со спрегната меѓукатна конструкција според Еврокодови Static and dynamic analysis of administrative facility with composite slab according to Eurocode  

доц. д-р Миле Партиков

 

10.08.2023

0202/140-397

 

 

20

 

Моника Петковска, дипл. град. инж.

Анализа на армиранобетонска конструкција за различно ниво на сеизмичко дејство Analysis of reinforced concrete structure for different level of seismic action  

вонр. проф. д-р Коце Тодоров

 

10.08.2023

0202/140-398

 

21

 

Моника Богоевска Велјановска, дипл. геод. инж.

Влијание на процесот на легализација на бесправно изградените објекти врз градењето без одобрение Impact of the process of legalization of illegally built buildings on construction without approval  

вонр. проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев

 

10.08.2023

0202/140-399

 

22

 

Наташа Коцева, дипл. град. инж.

Симулационен модел за фазно управување со едноа-кумулационен хидросистем Simulation model for stage management with single reservoir water resources system  

вонр. проф. д-р Стевчо Митовски

 

10.08.2023

0202/140-400

 

23

 

Ненад Аритоновиќ, дипл. град. инж.

Определување на енергетска карактеристика на хидроцентрала инкорпорирана во повеќенаменска акумулација Determination of the energy characteristic of a hydropower plant incorporated in a multi-purpose reservoir  

проф. д-р Љупчо Петковски

 

10.08.2023

0202/140-401

 

24

Сандра Гоцева Черкезов) дипл. град. инж. Организирање на пешачки и велосипедски сообраќај на локална градска патна мрежа Organization of pedestrian and cycling traffic on a local urban road network  

вонр. проф. д-р Слободан Огњеновиќ

10.08.2023

0202/140-402

 

25

 

Виктор Илиески, дипл. град. инж.

Компаративна анализа на челична индустриска хала според МКС и Еврокод Comparative analysis of steel industrial hall according to MKS and Eurocode  

доц. д-р Миле Партиков

 

10.08.2023

0202/140-403

 

26

Виктор Јончески, дипл. град. инж. Споредба на градежни нормативи со измерено време на изведба на градежни позиции Comparison of construction norms and measured construction time for civil engineering activities  

вонр. проф. д-р Маријана Лазаревски

 

10.08.2023

0202/140-404

 

27

Воислав Стефановски, дипл. град. инж. Техничко решение за подобрување на слабоносива подлога за изградба на насип”, на англиски јазик „Technical solution for improvement of low bearing subbase for embankment construction  

вонр. проф. д-р Златко Зафировски

 

10.08.2023

0202/140-405

 

28

 

Жарко Костески, дипл. град. инж.

Управување со инвестициони проекти во единиците на локална самоуправа” „Management of investment projects according to local government units”  

вонр. проф. д-р Маријана Лазаревска

 

10.08.2023

0202/140-406

 

29

Оливера Ќука, дипл. геод. инж. Анализа на процесите за спроведување на експропријација Analysis of the processes of conducting of expropriation  

доц. д-р Филип Касаповски

 

10.08.2023

0202/140-407

 

30

 

Слаѓан Стојановски, дипл. град. инж.

Споредбена анализа на должина на кочење при различни состојби и услови на коловозот Comparative analysis of the braking distance upon different states and conditions of the pavement  

вонр. проф. д-р Слободан Огњеновиќ)

 

10.08.2023

0202/140-409

 

31

Гаврило Гавриловски, дипл. град. инж. Заштита на урбано подрачје од надворешни води и нивните штетни влијанија Protection of urban area from external flows and their harmful effects  

проф. д-р Виолета Ѓешовска

 

10.08.2023

0202/140-408