Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 528. седница на ннс од 7.6.2023

 

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  528. седница на ннс од  7.6.2023

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

Александра Иљазоска дипл. геод. инж. Примена на сателитските системи за определување промени на Земјината кора” „Application of the satellite systems for determining changes on the Earth’s crust” Вонр. проф. д-р Златко Богдановски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-262

 

 

2

 

Благој Ристов дипл. геод. инж.

„Постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени инфраструктурни објекти „Procedure for determining ownership of infrastructure facilities without construction documentation”  

Доц. д-р Филип Касаповски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-267

 

 

3

 

Блажена Пејовска дипл. град. инж.

„Примена на меѓународни стандарди при проектирање на долен строј на аеродромска инфраструктура” „Application of international standards for subgrade design of airport infrastructure”  

Вонр. проф. д-р Златко Зафировски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-266

 

4

Боро Цветковски дипл. град. инж. „Анализа на состојби на сообраќајот во мирување за урбани средини” „Analysis of standby traffic conditions for urban environments” Проф. д-р Горан Мијоски

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-265

 

 

5

Бранкица Маринковска дипл. геод. инж. Анализа на квалитетот на сателитските мерења при непогодни теренски услови Analysis of the quality of satellite measurements in unsuitable field conditions Проф. д-р Златко Србиноски

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-264

 

6

Валентин Миленковски дипл. геод. инж. Примена на сателитско позиционирање при мониторинг и определување деформации кај инженерски објекти Application of satellite positioning in monitoring and detecting of deformations on engineering facilities Вонр. проф. д-р Златко Богдановски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-263

 

 

7

Влатко Џоровски дипл. геод. инж. Референтност и реализација на вештачења од областа на катастар Reference and implementation of forensic expertise from cadaster area Проф. д-р Златко Србиноски

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-255

 

 

8

 

Горан Едровски дипл. град. инж.

Анализа на градењето во Република Северна Македонија од аспект на мали градежни претпријатија Analysis of the construction of facilities in Republic of North Macedonia from the point of the small construction enterprises” Проф. д-р

Валентина Жилеска Панчовска Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-256

 

 

9

Гоце Ајкоски дипл. геод. инж. Графички регистар за улици и куќни броеви како сегмент во националниот катастарски систем Graphic register for streets and house numbers as a part of the Natinal cadastral system Доц. д-р Филип Касаповски

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-257

 

10

Даниела Петревска Недановска дипл. геод. инж. Аквизициски пристап и формирање модел на податоци за адресен регистар Acquisition approaches and formation of the data model for address register”, Проф. д-р Златко Србиноски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-258

 

11

Дарко Атанасовски дипл. инж. геотех. Анализа на стабилност на почвени косини изложени на врнежи и санација на свлечиште Analysis of the soil slope stability exposed to rainfall and rehabilitation of a landslide  

Проф. д-р Јосиф Јосифовски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-259

 

12

 

Драган Ангелов дипл. инж. геотех.

„Методологија за изведба на водонепропусна дијафрагма преку искуства од изградбата на браната Мангдечу во Бутан” „Methodology for construction diaphragm cut -off wall through experience from the execution of Dam Mangdechu in Bhutan”  

Проф. д-р Јосиф Јосифовски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-260

 

13

 

Драгана Гоцевска дипл. економ.

Преземен ризик на Банките при кредитни пласмани базирани врз карактерот на проценетата вредност на залогот на недвижност „Undertaken risk of the banks in credit placements based on the nature of the estimated value of the real estate pledge”  

Проф. д-р Дивна Пенчиќ

Архитектонски факултет

 

14.6.2023

0202/140-268

 

14

 

Емилија Ристова дипл. град. инж.

Влијание на сеизмичкиот хазард и класата на важност на објектите врз однесувањето на армиранобетонски конструктивни елементи Influence of seismic hazard and importance class of the buildings on the behavior of reinforced concrete structural elements  

Вонр. проф. д-р Дарко Наков

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-261

 

15

 

Жарко Иваноски дипл. град. инж.

Споредбена анализа за примена на BIM технологија на проекти за патишта во РС Македонија Comparative analysis of application of BIM technology on projects for roads in RN Macedonia  

Вонр. проф. д-р Слободан Огњеновиќ

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-253

 

16

 

Зоран Динов дипл. град. инж.

Kонтрола на производство на агрегати за бетон според европски стандарди применети во Република Северна Македонија Production control of aggregate for concrete according to European standards applied in Republic of North Macedonia  

Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-254

 

17

Зорица Десоска дипл. град. инж. Анализа на прегледност на патишта при проект за реконструкција Sight distance road analysis in reconstruction design Вонр. проф. д-р Слободан Огњеновиќ

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-290

 

18

 

Ивана Миланкова дипл. град. инж.

Методологија за димензионирање на велосипедски и пешачки патеки на примарна градска патна мрежа Methodology of dimensioning of cycling and pedestrian tracks of the primary urban road network”,  

Вонр. проф. д-р Слободан Огњеновиќ

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-269

 

19

 

Јани Ставрески дипл. геод. инж.

Споредба на методите за сателитско позиционирање при рехабилитација на патна инфраструктура Comparison of satellite positioning methods at rehabilitation of road infrastructure”,  

Вонр. проф. д-р Златко Богдановски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-270

 

 

20

Кристијан Попоски дипл. геод. инж. Анализа на влијание на различни пристапи во обработка на снимки од беспилотна фотограметрија Analysis of the impact of different approaches in the processing of unmanned photogrammetry images”, Доц. д-р Филип Касаповски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-284

 

21

Маја Бундевска дипл. град. инж. Однесување при свиткување на бетон со големи количества на челични микровлакна Bending behavior of concrete with large quantity of steel fibers”, Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-288

 

22

 

Маја Христовска дипл. геод. инж.

Компатибилност на адресните податоци од централниот регистар за конверзија во графичкиот регистар на улици и куќни броеви Compatibility of address data from the Central register for conversion in the Graphic register of streets and house numbers”,  

Вонр. проф. д-р Златко Богдановски

Градежен факултет

 

15.6.2023

0202/140-289

 

23

Марија Дониновска Стевчева дипл. град. инж. Нумеричко моделирање на влијание на подобрување на подлогата врз носивост на плитки темели Numerical modeling of the ground improvement impact on shallow foundation bearing capacity”, Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-286

 

24

Марија Поповска дипл. град. инж. Ревизија на безбедност на патот во функција на одредување “црни точки” Road safety audit in view of recognizing black spots”, Вонр. проф. д-р Слободан Огњеновиќ

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-272

 

25

Марјана Топаловска Анѓелевска дипл. град. инж. Влијание на климатските услови и сообраќајно оптоварување врз стареење на различен тип полимер модифициран битумен Influence of climate conditions and traffic loading on aging for different types of polymer modified bitumen”,  

Проф. д-р Горан Мијоски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-273

 

26

 

Мартин Ѓорѓиовски дипл. град. инж.

Примена на различни критериуми за избор на оптимална траса на железничка линија Application of various criteria for selecting an optimal railway route”,  

Вонр. проф. д-р Златко Зафировски

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-274

 

27

 

Мартина Спасовска дипл. град. инж.

Анализа на појава на пукнатини при рана старост на бетонот предизвикани од спречени деформации” „Analysis of early-age cracking caused by restrained deformation in concrete”,  

Вонр. проф. д-р Дарко Наков

Градежен факултет

 

14.6.2023

0202/140-275

 

28

 

Менка Ристовска дипл. град. инж.

Анализа на методите за пресметување на состав на самовградлив бетон” „Analysis of methods for self-compacting concrete mix design” Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-276

 

29

 

Методиј Зајкоски дипл. град. инж.

Влијание на ѕидани и сувомонтажни ѕидови при димензионирање на армиранобетонски конструкции Influence of masonry and drywall walls on the design of reinforced concrete structures  

Вонр. проф. д-р Дарко Наков

Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-277

 

30

 

Никола Василески дипл. град. инж.

Влијание на термичката изолација врз однесување на армиранобетонски плочи зајакнати со FRP ленти при зголемени температури Influence of the thermal insulation on the bearing capacity of reinforced concrete slabs strengthened with FRP strips  

Проф. д-р Владимир Витанов

Градежен факултет

 

15.6.2023

0202/140-279

 

31

Никола Грујоски дипл. геод. инж. Процеси и пристапи за определување вредност на недвижности Processes and approaches for determining real estate value Вонр. проф. д-р Златко Богдановски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-278

 

32

Панде Цветковски дипл. град. инж. Нелинеарно однесување на конструкции при повторувачко дејство на земјотрес Nonlinear behavior of structures under repeated earthquake action Вонр. проф. д-р Коце Тодоров

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-280

 

33

Предраг Чоловиќ дипл. град. инж. Примена на различни пристапи при изградба на патни насипи Application of different approaches in the construction of road embankments Вонр. проф. д-р

Златко Зафировски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-282

 

34

Семране Хебипи дипл. град. инж. Споредбена анализа на објект од високоградба со крути и зглобни врски Comparative analysis of multistorey building with rigid and pinned connections Доц. д-р Миле Партиков

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-281

 

35

Тодор Цоневски дипл. град. инж. Примена на дисконтни техники во оптимизација на параметри на хидроцентрали Implementation of discount techniques in optimization of hydropower plants parameters Проф. д-р Љупчо Петковски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-283

 

36

Ќендрим Абдулахи дипл. град. инж. Примена на европски стандарди во РС Македонија за контрола на производство на бетон Application of European standards in RN Macedonia for control of concrete production Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Градежен факултет

15.6.2023

0202/140-285

 

37

 

Филип Мијајлески дипл. град. инж.

Пристап за проценка на влијание на климатски фактори врз геотехничките ризици при реализација на инфраструктурни проекти An approach for assessment of influence of climate factors on geotechnical risks during construction of infrastructure projects  

Проф. д-р Милорад Јовановски

Градежен факултет

 

15.6.2023

0202/140-287

 

38

Фросина Цветковска дипл. град. инж. Трошоците како фактор за избор на тип на кров на објект за домување The costs as factor for choosing the type of roof of a residential building Проф. д-р

Валентина Жилеска-Панчовска Градежен факултет

14.6.2023

0202/140-271