Соопштенија

Одобрени магистерски теми-523. седница на ННС, 28.12.2022

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  523. седница на ннс од  28.12.2022

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

 

1

Александар Јовески дипл. град. инж. Анализа и димензионирање на челична индустриска хала според Еврокод  

Analysis and design for steel industrial hall in accordance with Eurocode

вонр. проф. д-р Денис Поповски, Градежен факултет  

29.12.2022

0202/92-274

 

 

2

 

Александар Паришев дипл. екомоист.

Детерминанти на странски директни инвестиции во недвижности во Република Северна Македонија и земјите од Југоисточна Европа Determinants of foreign direct investments in real estate in Republic of Nоrth Macedonia and the countries of Southeast Europe  

вонр. проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-275

 

 

 

3

 

Асим Џелили дипл. град. инж.

Статичка и динамичка анализа на конструкција од тенкоѕидни елементи според Еврокод 3 Static and dynamic analysis of light steel structure according to Eurocode 3  

доц.д-р Миле Партиков, Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-276

 

 

 

4

 

 

Ана Филипоска дипл. геод. инж.

Концепт за редефинирање на статички позиции на кофакторските конструкции со дина-мички препораки во националната методологија за проценка на недвижности Concept of redefining the static positions of the cofactor constructions with dynamic recommendations of the national methodology for real estate valuation  

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

 

29.12.2022

0202/92-278

 

 

5

 

 

Виктор Стојов дипл. град. инж.

Влијание на факторот на облик и моделот на пожарно дејство врз пожарната отпорност на челични столбови  

Section factor and fire model influence on fire resistance of steel columns

 

проф. д-р Мери Цветковска, Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-279

 

 

6

 

 

Емил Ајдиноски дипл. град. инж.

 

Структура на цени за градежни работи кај станбено-деловни објекти

 

Cost structure of construction works on residential-business buildings

 

проф. д-р Валентина Жилеска – Панчовска, Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-281

 

 

7

 

 

Ивана Величковска дипл. геод. инж.

 

Пристапи и принципи за системско адресно кодирање на недвижности

 

Approaches and principles for systemic address coding of real estates

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-273

 

 

8

 

 

Марија Зероска дипл. геод. инж.

Ефекти од реструктуирање на земјоделско земјиште со постапка на консолидација  

Effects of restructuring agriculture land by process of land consolidation

 

вонр. проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-272

 

 

9

 

 

Трајко Алексоски дипл. геод. инж.

Анализа и препораки за редефинирање на пристапи за премер и стекнување права на сопственост во општини со пописен катастар Analysis and recommendations for redefining the approaches for surveying and acquisition of ownership rights in municipalities with census cadaster  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

 

29.12.2022

0202/92-280

 

 

10

 

Трајче Миланов дипл. геод. инж.

Правно-технички постапки за спроведување на експропријација кај капитални инфраструктурни објекти  

Legal-technical procedures for implementation of expropriation for the capital infrastructure facilities

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев,

Градежен факултет

 

29.12.2022

0202/92-282