Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 522. седница на ннс од 1.12.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  522. седница на ннс од  1.12.2022

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
1  

Анџела Баевска дипл. град. инж

 

Методи за пресметување на гранична состојба на носивост при пробивање кај безгредови плочи

 

Design methods for ultimate limit states of punching shear in flat slabs вонр. проф. Дарко Наков, Градежен факултет 9.12.2022

0202/92-252

2  

Горан Анастасиески дипл. град. инж.

 

Димензионирање на претходно напрегнати бетонски безгредови плочи според Еврокодови

 

Design of prestressed concrete flat slabs according to Eurocodes проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет 9.12.2022

0202/92-255

3  

 

Олга Дојчиновска дипл. град. инж.

Потрошувачка на вода кај водоснабдителни системи при различни притисоци

 

Water demand at water supply systems with different working pressures  

вонр.проф. д-р Гоце Тасески, Градежен факултет

9.12.2022

0202/92-253

4  

 

Неџат Бајрами дипл. град. инж.

Мерење и оцена на надолжната рамност на возната површина во зависност од типот на санација на коловозната конструкција Measurement and evaluation of the longitudinal roughness of the pavement surface based on the type of rehabilitation of pavement construction проф. д-р Горан Мијоски, Градежен факултет 9.12.2022

0202/92-254

5  

Марија Петковска дипл. град. инж.

Споредбена анализа при изведба на подземни конструкции Comparative analysis in construction of underground constructions вонр.проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет 9.12.2022

0202/92-251