Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 521. седница на ннс од 2.11.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  521. седница на ннс од 2.11.2022

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

Ал Робе Кадри Мухамед, дипл. геод. инж.      Модели за регистрација и стекнување права во националниот катастарски систем Models for registration and acquisition of rights in the national cadastral system проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет  

7.11.2022

0202/92-229

 

 

2

Дарко Сребревски дипл. град. инж. Анализа на челична хала со спрегната меѓукатна конструкција според Еврокод Analysis of a steel hall with composite decking according to Eurocode вонр.проф. д-р Денис Поповски, Градежен факултет  

7.11.2022

0202/92-232

 

 

3

Димитар Гошев, дипл. град. инж Примена на опализиран туф како агрегат во лесни изолациски бетони Application of opalized tuff as an aggregate in lightweight insulating concretes проф. д-р Тодорка Самарџиоска, Градежен факултет  

 

7.11.2022

0202/92-230

 

4

Кирил Јованчов-Спасовски дипл. град. инж. Споредбена анализа на челична хала со кранска греда според МКС и Еврокод Comparative analysis of steel hall with crane beam according to MKS and Eurocode доц. д-р Миле Партиков, Градежен факултет  

7.11.2022

0202/92-231