Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 519. седница на ннс од 28.9.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  519. седница на ннс од  28.9.2022

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

 

Бојана Тодороска, дипл. град. инж

 

Рециклирана полиуретанска пена како одржливо решение за топлинска изолација

 

 

Recycled polyurethane foam as a sustainable solution for thermal insulation

 

проф. д-р Тодорка Самарџиоска, Градежен факултет

 

30.09.2022

0202/92-197

 

 

2

 

Весна Николиќ Огњеновиќ, дипл. град. инж

 

Влијание на геометриски елементи на пат врз носивоста на долниот строј

 

The influence of the Geometric Elements of the Road on the Bearing Capacity of the Sab-base  

проф. д-р Златкло Зафировски, Градежен факултет

 

30.09.2022

0202/92-196

 

 

3

 

Евгенија Смоквоска, дипл. геод. инж

 

Влијателни фактори врз квалитетот на класификацијата на облак од точки
во урбани средини

 

 

Influence factor on classification quality of a point clouds in urban areas

 

проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

 

30.09.2022

0202/92-195

 

4

 

Наки Костов, дипл. град. инж.

 

Споредбена анализа при проектирање патишта со примена на различни софтверски пакети

 

 

Comparative analysis in road design using different software packages

 

проф. д-р Слободан Огњеновиќ, Градежен факултет

 

30.09.2022

0202/92-198

 

5

 

Филип Шулевски, дипл. град. инж

 

Анализа на однесувањето на лачно-гравитациона брана,

 

 

Analysis of the behavior of arch-gravity dam

 

проф. д-р Стевчо Митовски, Градежен факултет

 

30.09.2022

0202/92-194