Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 517. седница на ннс од 24.8.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  517. седница на ннс од  24.8.2022

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

1

Антонио Костов,

дипл. инж. геот

Споредбена анализа на критериуми за избор на геолошки материјали кај камено-насипни брани Comparative analysis of the criteria for selection of geological materials for rockfill dams  

проф. д-р Милорад Јовановски,

радежен факултет

 

26.8.2022

0202/92-177

 

 

2

 

Валерија Станоевска,

дипл. град. инж

 

Хидролошко моделирање на речен слив “

 

Hydrological modeling of a river basin

 

проф. д-р Виолета Ѓешовска, Градежен факултет

 

26.8.2022

0202/92-178

 

 

3

 

 

Марио Стојановски,

дипл. инж. геот

Истражни работи за рехабилитација на патна инфраструктура и анализа на интеракција помеѓу флексибилната коловозна конструкција и долниот строј

 

Investigation works for road infrastructure rehabilitation and analysis of the interaction between the flexible road pavement structure with the subgrade  

 

проф. д-р Јосиф Јосифовски, Градежен факултет

 

 

26.8.2022

0202/92-176

 

4

 

Мартин Вељаноски,

дипл. град. инж.,

Споредбена анализа на армирано-бетонски објекти од високоградба применувајќи го Еврокодовите и македонските прописи Comparative Design of Reinforsed Concrete Buildings according to Eurocodes and Macedonian Standards  

проф. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет

 

26.8.2022

0202/92-179

 

5

 

Симона Трајчева,

дипл. инж. геот

Анализа на ефективноста на ровови при одрони кај патна инфраструктура Analysis of rockfall ditch effectivenes on road infrastructure  

проф. д-р Игор Пешевски, Градежен факултет

 

26.8.2022

0202/92-175