Соопштенија

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ Скопје, УКИМ – 516. СЕДНИЦА НА ННС ОД 29.6.2022

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  516. седница на ннс од  29.6.2022

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Ана Шундовска, дипл. град. инж. Примена на модели за машинско учење кај системи за мониторинг на конструкции Application of machine learning models in structural health monitoring systems  

доц. д-р Симона Богоевска, Градежен факултет

 

04.7.2022

0202/92-129

 

Антонио Јосифоски, дипл. град.инж.

Анализа на методите и принципите за заштита и поправка на бетонски мостови според EN 1504 Analysis of methods and principles for protection and repair of concrete

bridges according to  EN 1504

 

проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-140

 

Антонио Шиндев, дипл. геод. инж.

Анализа на геодетско позиционирање со системот Stonex S10 Analysis of geodetic positioning with system Stonex S10  

проф. д-р Златко Богдановски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-141

 

Бедри Точи, дипл. град. инж.

Анализа на хидраулички каратеристики кај водоснабдителен систем без резервоарски простор Analysis of hydraulic characteristics in a water supply system without tanks  

проф. д-р Гоце Тасески, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-134

Бобан Костов, дипл. геод. инж. Администрирање со градежно земјиште во државна сопственост Approaches in administration with construstion land in state ownership  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-139

 

Дамјан Ѓорѓиовски, дипл. град. инж.

Избор на траса на железничка линија со примена на мултикритериумски анализи Selection of railway route with the application of multicriteria analysis  

проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-136

 

Даниел Стојановски дипл. геод. инж

Утврдување правен статус на бесправно изградени инфраструктурни објекти со посебен осврт на линиските инфраструктури КИФ1 од националната класификација Determining the legal status of illegally constructed infrastructure facilities with special reference to the line infrastructures kIF1 from the  national classification  

проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-137

 

Игор Атанасовски, дипл. град. инж

Методологија за анализа на косини во фаза на изведба со мерки за санација Slope analysis methodology in the construction stage with repair measures  

проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-135

 

Јована Трајковска, дипл. град. инж.

Димензионирање на армиранобетонски носиви ѕидови според Еврокодови REINFORCED CONCRETE SHEAR WALL DESIGN ACCORDING ТО EUROCODES  

проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-143

 

Љупчо Тодоровски дипл. геод. инж.

Дигитално моделирање на изведени земјени форми кај линиската инфраструктура Digital modeling of constructed earth forms in line infrastructure  

проф. д-р Лазо Димов, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-142

 

Марија Дојчиновска, дипл. град. инж

Редистрибуција на влијанија од сеизмичко дејство кај двојни армиранобетонски системи Redistribution of seismic action effects in dual reinforced concrete systems  

проф. д-р Коце Тодоров, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-130

 

Мите Марковски, дипл. град. инж

Примена на летечка пепел за стабилизација на долен строј Application of flying ash for stabilization of subbase  

проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-133

 

Никола Илиевски, дипл. град. инж

Оперативна анализа на динамички карактеристики на ветерници Operational modal analysis of in-service wind turbines  

доц. д-р Симона Богоевска, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-132

 

Петар Георгиев, дипл. град. инж.

Симулационен модел за анализа на едно-акумулационен хидросистем Simulation model for analysis of single reservoir water resources system  

проф. д-р Стевчо Митовски, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-138

 

Софија Макенаџиева, дипл. град. инж

Нелинеарна евалуација на критериумот за ограничување на штети според Еврокод 8 Nonlinear evaluation of damage limitation criterion according to Eurocode 8  

проф. д-р Коце Тодоров, Градежен факултет

04.7.2022

0202/92-131