Соопштенија

Одобрени магистерски теми на Градежен факултет-Скопје, 513. седница на ННС од 20.4.2022

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  513. седница на ННС од  20.04.2022

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Албнор Насуфи,

дипл. град. инж.

Влијанија од полу-крути врски кај челичните рамки  

EFFECTS OF SEMI-RIGID CONNECTION ON STEEL FRAMES

 

д-р Денис Поповски, Градежен факултет

 

26.04.2022

0202/92-58

 

Анастасија Радевски,

дипл. град. инж.

Анализа на производна челична хала според Еврокод рамки ANALYSIS OF PRODUCTION STEEL HALL ACCORDING ТО EUROCODE  

проф. д-р Денис Поповски, Градежен факултет

 

 

26.04.2022

0202/92-55

 

Ѓорѓи Камберски, дипл. геод. инж.

Пристапи за аквизиција на просторни податоци преку извори со непознат квалитет APPROACHES FOR SPATIAL DATA ACQUISITION THROUGH SOURCES WIТН UNKNOWN DATA QUALITY  

проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

26.04.2022

0202/92-57

 

 

Мартин Цеков, дипл. град. инж.

Анализа на различни типови на санација на пукнатини при експлоатација и рехабилитација на коловозна конструкција ANYLISIS OF DIFFERENT TYPES 0F REPAIRS 0F CRACKS IN EXPLOITATION AND REHABILITATION 0F PAVEMENT CONSTRUCTION’  

проф. д-р Горан Мијоски, Градежен факултет

 

26.04.2022

0202/92-56