Соопштенија

Одобрена тема за изработка докторска дисертација-523. седница на ННС, 28.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНА ТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА  НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје, УКИМ  –  523. седница на ннс од  28.12.2022

 

Р.

бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

 

1

 

 

м-р Дренуше Фидани

 

Методологија за избор на одржливо решение за проект за водени ресурси во урбани средини

 

 

Methodology for selecting a sustainable conceptual solution for project for water resources in urban areas

 

 

 

проф. д-р Валентина Жилеска – Панчовска,

Градежен факултет

 

 

28.12.2022

0202/92-264