Потврда за редовност/уверение за положени испити…

Што ми е потребно за да добијам потврда за редовност/уверение за положени испити/извод од досие?

Потребно е да се достави индексот со запишан тековен семестар и уплатница соодветна за потврда, уверение или извод според Ценовникот на ГФ.