Втор циклус

 
На Градежен факултет-Скопје се организираат студии на втор циклус по шест студиски програми (за студенти запишани од 2018/2019):

Студентите запишани на втор циклус на студии во учебните години 2013/2014 – 2017/2018 студираат според следните студиски програми:

Документи