Покриеност на предмети

р.бр Предмет Предметен наставник
1 Слободен изборен предмет 1 од листата на  УКИМ
 

2

Општ изборен 1 од листата на ГФ Нацртна геометрија Професор од Архитектонски факултет
Инженерска графика Професор од Архитектонски факултет
3 Математика 1 В.проф.д-р Силвана Петрушева

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

4 Статика Проф. д-р Мери Цветковска

Доц. д-р Владимир Витанов

5 Инженерска геологија Проф. д-р Милорад Јовановски

Доц. д-р Игор Пешевски

6 Градежни конструкции Доц. д-р Дарко Наков
Спорт и здравје Проф. од Факултет за физичко образование, спорт и здравје
7 Слободен изборен предмет 2 од листата на  УКИМ
 

8

Општ изборен 2 од листата на ГФ Математика 2 (*) В.проф.д-р Силвана Петрушева

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

Веројатност и статистика (***) В.проф.д-р Силвана Петрушева

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

 

Пресметковни методи во градежништвото (***)

Проф. д-р Лилјана Денковска
9 Јакост на материјалите Доц. д-р Коце Тодоров
10 Механика на флуиди Доц. д-р Виолета Ѓешовска
11 Геодезија Доц. д-р Златко Богдановски
12 Кинематика и динамика Проф. д-р Мери Цветковска
13 Општ изборен 3 од листата на ГФ Вовед во програмирање Доц. д-р Владимир Витанов
CAD ориентиран софтвер Доц. д-р Сергеј Чурилов
Градежништво и животна средина Проф. д-р Катерина Доневска
Основи на менаџмент во градежништво Доц. д-р Маријана Лазаревска
Странски јазик Проф. од Филолошки факултет
14 Слободен изборен предмет 3 од листата на  УКИМ
15 Градежни материјали Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
16 Комунална хидротехника Проф. д-р Петко Пеливаноски
17 Механика на почви Проф. д-р Љупчо Димитриевски

Доц. д-р Јован Папиќ

18 Технологија на бетон В.проф. д-р Тони Аранѓеловски
19 Теорија на конструкции 1 Проф. д-р Елена Думова Јованоска

Доц. д-р Сергеј Чурилов

20 Железници Проф. д-р Зоран Кракутовски
21 Основи на челични конструкции Проф. д-р Петар Цветановски
22 Патишта Доц. д-р Слободан Огњеновиќ
23 Армиран бетон Проф. д-р Горан Марковски
24 Хидротехнички конструкции Проф. д-р Љупчо Петковски
25 Теорија на конструкции 2 Проф. д-р Лилјана Денковска
26 Инфраструктурни конструкции Проф. д-р Горан Марковски

Доц. д-р Златко Зафировски

27 Фундирање Проф. д-р Спасен Ѓорѓевски

В. Проф. д-р Јосиф Јосифовски

28 Организација и механизација Проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска
29 Слободен изборен предмет 4 од листата на  УКИМ
30 Изборен М-(К, Х, ТИ или ОМГ) избор од група наставници
31 Изборен М-(К, Х, ТИ или ОМГ) избор од група наставници
32 Изборен М-(К, Х, ТИ или ОМГ) избор од група наставници
33 Изборен М-(К, Х, ТИ или ОМГ) избор од група наставници
34 Изборен М-(К, Х, ТИ или ОМГ) избор од група наставници
35 Изборен М-(К, Х, ТИ или ОМГ) избор од група наставници
36 Изборен Пракса-К Доц. д-р Владимир Витанов

Доц. д-р Денис Поповски

Изборен Пракса-Х Доц. д-р Слободан Огњеновиќ

Доц. д-р Златко Зафировски

Изборен Пракса-ТИ Доц. д-р Стевчо Митовски

Доц. д-р Гоце Тасески

Изборен Пракса-ОМГ Проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска

Доц. д-р Маријана Лазаревска

37 Дипломски труд избор од група наставници

 

 

Покриеност на изборни предмети

р.бр Предмет Предметен наставник
1 Челични конструкции на згради Проф. д-р Петар Цветановски
2 Дрвени конструкции В.Проф. д-р Тони Аранѓеловски
3 Ѕидани конструкции Доц. д-р Сергеј Чурилов
4 Алуминиумски конструкции Доц. д-р Денис Поповски
5 Основи на асеизмичко проектирање Проф. д-р Елена Думова Јованоска
6 Градежна физика Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
7 Градежна регулатива В.Проф. д-р Тони Аранѓеловски

Доц. д-р Дарко Наков

8 Трајност на бетонски конструкции Проф д-р Горан Марковски
9 Еластичност и гранична носивост Доц. д-р Владимир Витанов
10 Теорија на површински носачи Проф. д-р Грозде Алексовски
11 Специјални видови бетон В.Проф. д-р Тони Аранѓеловски
12 Системи за одводнување Проф. д-р Катерина Доневска
13 Системи за наводнување Проф. д-р Катерина Доневска
14 Водоснабдување Доц. д-р Гоце Тасески
15 Канализации Проф. д-р Петко Пеливаноски
16 Хидраулика Доц. д-р Виолета Ѓешовска
17 Хидрологија Доц. д-р Виолета Ѓешовска
18 Параметарска хидрологија Доц. д-р Виолета Ѓешовска
19 Брани и акумулации Доц. д-р Стевчо Митовски
20 Основи на хидроенергетика Проф. д-р Љупчо Петковски
21 Водостопански системи Проф. д-р Љупчо Петковски
22 Градење и модернизација на железници Проф. д-р Зоран Кракутовски
23 Проектирање патишта Доц. д-р Слободан Огњеновиќ
24 Проектирање железници Проф. д-р Зоран Кракутовски
25 Горен строј на патишта В. проф. д-р Горан Мијоски
26 Горен строј на железници Проф. д-р Дарко Мославац
27 Патни јазли Доц. д-р Слободан Огњеновиќ
28 Долен строј на сообраќајници Доц. д-р Златко Зафировски
29 Одржување на железници Доц. д-р Златко Зафировски
30 Тунели Проф. д-р Дарко Мославац
31 Одбрани поглавја од менаџмент во градежништво Доц. д-р Маријана Лазаревска
32 Технологија на изградба Доц. д-р Маријана Лазаревска
33 Одржливост на градежни проекти Проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска
34 Одбрани поглавја од планирање во градежништво Доц. д-р Маријана Лазаревска
35 Безбедност и здравје при работа на градилиште Проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска
36 Основи на геоинформационите системи Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
37 Правно технички аспекти на Катастарот Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
38 Вовед во утврдување вредност на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев

 

Покриеност на слободни изборни предмети – УКИМ

р.бр Предмет Предметен наставник
1 Како функционираат градбите Проф. д-р Грозде Алексовски
2 Компјутерски апликации во градежништво Доц. д-р Сергеј Чурилов
3 Основи на градежништво и животна средина Проф. д-р Катерина Доневска
4 Водостопанство и хидротехника Проф. д-р Љупчо Петковски
5 Транспортна инфраструктура Доц. д-р Златко Зафировски
6  

Основи на веројатност и статистика

В.проф.д-р Силвана Петрушева

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

7  

Основи на сферна тригонометрија

В.проф.д-р Силвана Петрушева

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов