Покриеност на настава на прв циклус

Покриеност настава за зимски и летен за 1 прв циклус на студии 2023/2024.

Листа на слободни изборни предмети на УКИМ на прв циклус на студии.

Интерни обрасци за прв циклус зимски земестар 2022/2023

Интерни обрасци за прв циклус летен земестар 2022/2023

Одлука за измена на покриеност на настава 2022/2023