Покриеност на настава на втор циклус

Покриеност на настава на ГФ за втор циклус 2023/2024.

Листа на слободни изборни предмети на УКИМ на втор циклус на студии.

Интерни обрасци за втор циклус зимски земестар 2022/2023

Интерни обрасци за втор циклус летен земестар 2022/2023