Покриеност на настава – Геодезија

бр. П Р Е Д М Е Т ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
1 Математика Проф. д-р Силвана Петрушевска

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

2 Основи на геодезија Доц. д-р Златко Богдановски
3 изб Изборен од општи предмети избор од група наставници
4 изб Изборен од општи предмети избор од група наставници
5 изб Изборен од универзитетска група избор од група наставници
6 изб Изборен од универзитетска група избор од група наставници
7 Геодезија 1 Доц. д-р Златко Богдановски
8 Геодетски подлоги Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
9 изб Странски јазик 1 избор од група наставници
10 изб Изборен од општи предмети избор од група наставници
11 изб Изборен од универзитетска група избор од група наставници
12 изб Изборен од универзитетска група избор од група наставници
13 Теорија на грешки Доц. д-р Митре Насевски
14 Геодетска мерна технологија Доц. д-р Златко Богдановски
15 изб Странски јазик 2 избор од група наставници
16 изб Изборен од група 1 избор од група наставници
17 изб Изборен од група 1 избор од група наставници
18 Геодетски израмнувања Доц. д-р Митре Насевски
19 Геодетска метрологија Проф. д-р Лазо Димов
20 Катастар Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
21 изб Изборен од група 2 избор од група наставници
22 изб Изборен од група 2 избор од група наставници
23 изб Геодетска пракса 1 Доц. д-р Златко Богдановски
24 Основи на фотограметрија Проф. д-р Лазо Димов
25 Менаџмент на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
26 Елипсоидна геодезија Проф. д-р Златко Србиноски
27 Геоинформациони системи Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
28 Изборен од група 3 избор од група
29 Виша геодезија Доц. д-р Митре Насевски
30 Глобални позициски системи Проф. д-р Златко Србиноски
31 Инженерска геодезија Проф. д-р Лазо Димов
32 Математичка картографија Проф. д-р Златко Србиноски
33 изб Изборен од група 3 избор од група наставници
34 изб Геодетска пракса 2 Проф. д-р Лазо Димов

Доц. д-р Митре Насевски

35 изб Дипломска работа избор од група наставници

 

 

Покриеност на настава за изборни предмети

бр. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
  Општи изборни предмети  
1 Социологија на претпријатија Наставник од Филозофски факултет
2 Сферна тригонометрија Проф. д-р Силвана Петрушевска

Доц. д-р Зоран Мисајлески

Доц. д-р Даниел Велинов

3 Теориска механика Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
4 Компјутерски апликации во

геодезијата

Доц. д-р Сергеј Чурилов
5 WEB дизајн Наставник од Архитектонски факултет
6 Основи на електроника Наставник од ФЕИТ
7 Физика Наставник од ФЕИТ
8 Нацртна геометрија Наставник од Архитектонски факултет
  Изборни предмети – група 1  
1 Основи на сообраќајници Проф. д-р Горан Мијоски

Доц. д-р Златко Зафировски

2 Основи на хидротехника Доц. д-р Виолета Ѓешовска
3 Основи на градежни конструкции Доц. д-р Дарко Наков
4 Основи на геоморфологија Проф. д-р Милорад Јовановски
  Изборни предмети – група 2  
1 Вовед во програмирање Доц. д-р Владимир Витанов
2 Бази на податоци Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
3 Геодезија 2 Доц. д-р Златко Богдановски
  Изборни предмети – група 3  
1 Софтверски пакети во геодезијата Доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
2 Просторно планирање Доц. д-р Златко Богдановски
3 Општа картографија Проф. д-р Златко Србиноски