Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 18.04.2019

ПРЕГЛЕД -475. седница на  ннс 18.04.2019

НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Ана Групчева, дипл.град.инж. „Хидрауличко моделирање на атмосверска канализациона мрежа со примена на различни методи за дефинирање на сливната површина по потези“ “Hidraulic modeling of stormwater system using different methods for defining the catchment area by links” доц. д-р Гоце Тасески, Градежен факултет 18.04.2019

0202/81-76

Гоце Гоџиров, дипл.град.инж. „Проектите за реконструкција во функција на подобрување на одржливоста на станбени објекти“ “Reconstruction projects in function of improving the sustamability of residential buildings“ проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска, Градежен факултет

….

18.04.2019

0202/81-77

Емрах Адемовски , дипл.град.инж. „Проценка на ефектите од интеракцијата почва- конструкција кај објекти од високоградбата за сеизмичко оптоварување“ “Assessment of the soil-structure interaction effects on buildings excited by seismic load” проф. д-р Јосиф Јосифовски, Градежен факултет 18.04.2019

0202/81-78