Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 02.4.2020

 

 

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  –  488. седница на ннс од  02.4.2020

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Илија Танаскоски дипл. геод. инж. Влијание на влезните променливи при процесирањето на облакот со точки врз квалитетот на дигитален теренски модел Influence of point cloud processing variables on the quality of digital terrain model доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев,

Градежен факултет

Скопје

 

06.04.2020

0202/91-67

 

Артан Реџепи дипл. геод. инж.

Аналитички пристап при контрола на вертикалност на високи објекти Analytical approach for controlling verticality of tall buildings проф. д-р Лазо Димов,

Градежен факултет

Скопје

 

07.04.2020

0202/91-72

 

 

Бојана Неделковска дипл. инж. геот.

 

Компаративна анализа на геотехнички параметри на наоѓалишта на јаглен од различни седиментациони басени Comparative analysis of geotechnical parameters for coal deposits from different sedimentation basins  

проф. д-р Игор Пешевски,

Градежен факултет

Скопје

 

07.04.2020

0202/91-69

 

Христијан Вилос дипл. град. инж

 

Анализа на индустриски оџак изложен на влијание од ветер и земјотрес согласно ЕВРОКОДОВИТЕ Analysis of industrial chimney exposed to wind and earthquake according to EUROCODES проф. д-р Сергеј Чурилов,

Градежен факултет

Скопје

 

07.04.2020

0202/91-73

 

 

Костадин Невенов дипл. геод. инж.

 

Анализа на параметри за трансформација од државниот во Европскиот геодетски датум

 

Analysis on parameters for transformation from state to European datum

 

доц. д-р Златко Богдановски,

Градежен факултет

Скопје

 

07.04.2020

0202/91-71

 

Димче Костоски дипл. геод. инж.

 

Состојбата со бесправното градење по завршување на процесот на легализација во општина Кичево

The situation with illegal construction after the completion of the process of legalization in municipality of Kichevo доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев,

Градежен факултет

Скопје

 

07.04.2020

0202/91-47

 

Климе Наумоски дипл. геод. инж

 

 

Оцена на точност на тригонометриски точки од четврти ред во зависност од бројот на мерени правци

 

Accuracy assessment of trigonometric points from fourth order in dependence on the number of measured directions

 

доц. д-р Митре Насевски,

Градежен факултет

Скопје

 

 

07.04.2020

0202/91-48

Мирче Аџиоски дипл. геод. инж  

Проектирање на наменски мрежи за следење на свлечишта

 

Specialized networks designing for monitoring landslides

доц. д-р Митре Насевски,

Градежен факултет

Скопје

07.04.2020

0202/91-70