Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 28.10.2019

ПРЕГЛЕД -482.  седница на  ннс 28.10.2019

НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

 

 

Добре Стојовски, дипл. геод. инж.

 

Процесен модел и пристап за проценка на идна недвижност со наменска класификација станбен објект согласно со процесните линии за извршување

Processing models and method of evaluation for future estate with classification as apartment buildings in accordance to processing execution criteria  

 

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

 

 

 

28.10.2019

0202/81-221

 

Ирена Стајиќ, дипл.инж.арх.

Влијателни фактори за ефикасно градење индустриски објекти по моделот клуч на рака Influential factors for efficient construction of industrial structures by the turnkey model проф. д-р Валентина

Жилеска-Панчовска,

Градежен факултет

 

28.10.2019

0202/81-222

 

Кристијан Прематаров, дипл. град. инж

Улогата на проектантите за градежништво во фазите од животниот циклус на градбите од високоградба The role of the designer in the life cycle phases of high-rise structures проф. д-р Валентина Жилеска-Панчовска, Градежен факултет  

28.10.2019

0202/81-223

 

Маја Наумоска, дипл. град. инж.

Реновирање на историски објекти за подобрување на енергетската ефикасност  

COST – EFFECTIVE ENERGY IN HERITAGE BUILDINGS RENOVATION

проф. д-р Тодорка Самарџиоска, Градежен факултет  

28.10.2019

0202/81-224

 

 

Стефан Станковски, дипл.град.инж.

 

 

Моделирање, идентификација на конструкција и динамичка анализа на камбанарија на Соборен храм Св. Климент Охридски – Скопје Modeling, structural identification and dynamic analysis of bell tower of church of St. Clement of Ohrid – Skopje  

 

проф. д-р Сергеј Чурилов, Градежен факултет

 

 

28.10.2019

0202/81-225