Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 13.09.2019

ПРЕГЛЕД -480.  седница на  ннс 13.9.2019

НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

Име и презиме на кандидатот

Назив на темата

Име и презиме на менторот

Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата

на македонски јазик

на англиски јазик

Антони Коршул, дипл.геод.инж.

“Нов процесен модел за процена на вредноста на идна градба согласно процесните линии за извршување”

” NEW PROCESS MODEL AND APROACH TO ASSESING VALUE FUTURE CONSTRUCTION ACCORDING TO PERFORMANCE LINES “

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет

13.09.2019

0202/81-172

Васко Гацевски, дипл. град.инж.

„Методологиja за процена и менаџмент на ризици кај тунели“

„Methodology for risk assessment and management of tunnels“

проф. д-р Златко Зафировски, Градежен факултет

13.09.2019

0202/81-171

Христијан Димитров, дипл.град.инж.

‚‚Компаративна анализа на методите за пресметување на челични рамки со вклучени ефекти од 2 ред‘

„Comparative analysis of the methods for design of steel frames with 2 order effects“

проф. д-р Петар Цветановски, Градежен факултет

13.09.2019

0202/81-173