Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 26.06.2019

 

ПРЕГЛЕД -477.  седница на  ннс 26.06.2019

НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

 

 

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Зорица Николоска, дипл.геод.инж. ,,Влијанието на развојните концепти на катастарскиот систем врз едукациските циклуси ”  

,,THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT CONCEPTS OF THE CADASTRAL SYSTEM ON THE EDUCATIONAL CYCLES ”

 

 

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет,  УКИМ – Скопје

26.06.2019

0202/81-121

Ивана Петровска, дипл.геод.инж. “Автоматска класификација и валидација на земјината покривка врз основа на мултиспектрални сателитски снимки од ландсат 8“  

„ AUTOMATIC CLASSIFICATION AND VALIDATION OF LAND COVER USING MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY OF LANDSAT 8“

 

проф. д-р Лазо Димов,

Градежен факултет,  УКИМ – Скопје

26.06.2019

0202/81-120

Кристина Јованова, дипл. град. инж. “Анализа на 2Д и 3Д пресметковни модели за стамбен објект со подземен дел изграден според медодот одгоре – надолу“  

“Analysis of 2D and 3D calculation models of Residential building with Underground structure  constructed with top – down method”,

 

проф. д-р Јосиф Јосифовски, Градежен факултет,  УКИМ – Скопје

26.06.2019

0202/81-118

Љубица Богдановска, дипл.геод.инж. „Компаративна анализа на UAV системите за аквизиција на просторни податоци“  

„ COMPARATIVE ANALYSIS OF UAV SYSTEM FOR ACQUISITION OF SPATIAL DATA“

проф. д-р Лазо Димов, Градежен факултет,  УКИМ – Скопје 26.06.2019

0202/81-119