Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 29.05.2019

ПРЕГЛЕД -476. седница на  ннс 29.05.2019

НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ   

 

 

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
Александра Николовска, дипл.геот.инж “Стабилизација на површинска ерозија кај косини со примена на полимерни средства и вегетација“ “Stabilization on surface erosion of slopes using polymers and vegetation”  

проф. д-р Јосиф Јосифовски, Градежен факултет

31.05.2019

0202/81-100

 

Ангел Ајкоски, дипл. геод. инж.

,,Анализа на параметрите за трансформација на координати од државниот геодетски датум во европскиот терестрички референтен систем – etrs89” “Analysis of parameters for transformation of coordinates from the state geodetic datum to the European terrestrial reference system – etrs89 “  

проф. д-р  Златко Србиноски, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-99

 

 

Владимир Стефановски, дипл.геод.инж.

 

“Технолошки индустриски развојни зони како  поттик врз порастот на цените на недвижностите во нивна околина“ “Technological industrial development zones as incentive on price increase of the land and real estates in their vicinity”  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев , Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-98

 

 

Денис Јанкуловски, дипл.град.инж

 

“Хидролошко и хидрауличко моделирање на поплави во урбани подрачја“

 

“Hydrological and hydraulic flood modeling in urban areas”  

проф. д-р Виолета Ѓешовска, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-97

 

 

Иво Величковски, дипл. град. инж.

 

“Kомпаративна анализа за оптимално решение при избор на конструкција кај долен строј на сообраќајници“ “Comparative analysis for optimal solution for the option of construction in the substructures”,  

проф. д-р  Златко Зафировски, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-96

 

Ирина Стрезовска дипл.инж.геотех.

“Методологија за проценка на геотехнички ризици при изведба на објекти врз слабо носиви почви “

 

“Methodology for assessing geotechnical risks in the performance of objects on low bearing capacity soils”  

проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-95

Кристина Гаврилоска, дипл. геод. инж. “Глобално геодетско позиционирање со системот chcx91 +”

 

“Global geodetic positioning with chcx91 +system “  

проф. д-р  Златко Србиноски, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-94

 

Петар Ѓурчиновски, дипл.град.инж

„In situ мерење на U-коефициент: метода базирана на температура наспроти метода на топлински флукс ”

 

” In situ measurement of          U – value: temperature based method versus heat flux method”  

проф. д-р  Тодорка Самарџиоска, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-94

Светлана Стојкоска Стојаноски, дипл.геод.инж. “Влијание на еколошките параметри врз вредностите на недвижностите“

 

“Influence of ecological parameters on real estate value”  

проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев , Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-92

 

Цветко Голабоски, дипл.инж.геотех.

“Споредбена анализа на зачестеност на контролни испитувања според Еврокод 7 и Технички услови за изведба на јавни патишта“

 

: “Comparative analyse of frequences control test between EUROCODE 7 an Technical regulations for construction of state roads “  

проф. д-р Милорад Јовановски, Градежен факултет

29.05.2019

0202/81-114