Соопштенија

ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ 28.10.2020

ПРЕГЛЕД  НА ОДОБРЕНИ МАГИСТЕРСКИ ТЕМИ НА ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ  Скопје  –  496. седница на ннс од  28.10.2020

 

Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
 

Кристина Бабалкова, дипл. геод. инж.

“Примена на ФИДИК ДОГОВОРИ при пресметка на количини кај инженерските објекти”

 

“Application of FIDIC contracts in quantity calculation of engineering  structures”  

проф. д-р Лазо Димов,

Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-221

 

Филип Кедиоски, дипл. град. инж.

“Споредба на третман на дуктилноста на армиранобетонските објекти во националните прописи од 1981 г. и ЕВРОКОД 8”

 

“Comparison between the ductility treatment of reinforced concrete structures according to national codes from 1981 and EUROCODE 8”  

 

проф. д-р Сергеј Чурилов,

Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-220

 

Томислав Ковачовски, дипл. град. инж.

“Намалување на загуби при управување со градежни проекти”

 

“Losses reduction in construction project management “  

Валентина Жилеска Панчовска,

Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-219

 

Дијана Костовска, дипл. геод. инж.

“Анализа на процесот на организација и уредување на тематските слоеви во дигиталната картографија”

 

“Analysis of the organization process and editing of thematic layers in digital cartography“  

проф. д-р Златко Србиноски,

Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-218

 

Ацо Велевски, дипл. град. инж.

“Моделирање на состојба на напрегања и доформации околу подземни ископи во карпест масив со примена на методот на гранични елементи” “Modelling of stress-strain conditions around underground excavations in rock masses using boundary element method“  

проф. д-р Спасен Ѓорѓевски, Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-217

 

Деспина Крстевска, дипл. град. инж.

“третман на нерегуларноста во основа кај објекти од неармирана ѕидарија во националните прописи од 1981 г. и ЕВРОКОД 8”

 

“Treatment of the horizontal irregularity for unreinforced masonry buildings in national codes from 1981 and EUROCODE 8”  

проф. д-р Елена Думова Јованоска, Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-216

 

Славица Танаскоска дипл. геод. инж.

“Влијание на параметрите за класификација на облакот од точки врз квалитетот на 3D моделот”

 

“influence of the parameters for point cloud classification on the quality of the 3D model“  

проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев,

Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-215

 

Илија Лазаров, дипл. геод. инж.

“Споредба на третманот на просторната компонента во базите PostgreSQL и Oracle”

 

“Comparison of the spatial component treatment in the PostgreSQL and Oracle databases“  

проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев,

Градежен факултет

 

02.11.2020

0202/91-222